NITO-president Trond Markussen målbærer et klart og tydelig nei til funksjonelt skille i landets energiselskaper. (Foto: NITO)

NITO-nei til funksjonelt skille

Regjeringen går inn for selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energibedrifter, uansett størrelse. – Dette vil særlig ramme selskaper og kunder i distriktene, advarer NITO-president Trond Markussen.
Tirsdag, 15 mars, 2016 - 07:00

Kilde: NITO

NITO går imot de foreslåtte endringene i energiloven om at alle selskap - uansett størrelse - skal ha selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Selskaper med under 100 000 kunder, som i dag ikke er pålagt et slikt skille, vil med regjeringens forslag måtte dele opp og skille ut nettvirksomheten fra andre aktiviteter.

– Dette vil føre til økt byråkrati og økte kostnader. Regningen blir sendt til eierne gjennom redusert avkastning og til kunden gjennom økte tariffer. Myndighetene har så vidt vi kjenner til ikke utredet de økonomiske konsekvensene av lovforslaget, sier president i NITO, Trond Markussen.

VIL KOSTE MILLIARDER

Pålegget om et slikt skille vil også hindre synergieffekter og samordning. Konsulentselskapet Varde Hartmark har på vegne av Defo og KS Bedrift utarbeidet en rapport om kostnadene ved regjeringens forslag. Merkostnadene ved å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille er estimert til henholdsvis 1,3 og 3,3 milliarder kroner, i sum cirka 4,6 milliarder kroner. Rapporten viser at det er spesielt en innføring av det funksjonelle skillet som vil bli kostbart, med en prislapp på rundt 3,3 milliarder kroner i løpet av en tiårsperiode.

– Innføring av funksjonelt skille vil spesielt ramme energibedriftene i distriktene, og sannsynligvis redusere viktige kompetansearbeidsplasser der. Høyere kostnader gir høyere nettleie. Særlig kunder i grisgrendte områder, hvor det er få kunder å dele kostnadene på, vil få høyere nettleie, sier Oddvar Steinhaug, som leder NITOs forhandlingsutvalg for energisektoren.

Økte kostnader kan tvinge eierne til å selge eller fusjonere nettselskapet med risiko for dårligere lokal beredskap i distriktet. Dette kan igjen føre til mindre fokus på lokale behov for nettutbygging. NITO mener denne type strukturendringer bør skje som resultat av frivillige prosesser.

FØRER TIL ULIK KVALITET 

– Det er særlig kravet til funksjonelt skille NITO er kritisk til. Dette kravet treffer energiverkene i distriktene langt hardere enn de store energiverkene lokalisert i eller i nærheten av Norges største byer. Dette kan igjen øke forskjellene i leveringskvalitet mellom kundene i bynære strøk og distriktene, sier Steinhaug.

Forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille begrunnes med at dette skal redusere risikoen for kryssubsidiering og styrke nettselskapenes nøytralitet. Kryssubsidiering er forbudt, og så vidt NITO kjenner til er ingen kryssubsidiering påvist.

STRENGERE ENN EU

I EU gis adgang til unntak for selskap med mindre enn 100 000 kunder. EU mener en oppsplitting er uheldig for slike selskaper fordi det påfører selskapene en unødig administrativ og økonomisk byrde.

– Regjeringen ønsker nå å innføre en mer byråkratisk og dyrere organisering enn det vi finner i resten av Europa. Vi er kritiske til at norske selskaper skal pålegges strengere krav enn man må forholde seg til i EU, sier Trond Markussen.

Av NITOs 80 000 medlemmer jobber nærmere 3000 innen energiforsyningen, og er dermed den neste største fagorganisasjonen på dette feltet.

På forsiden nå

Hydrologiske beregninger viser at regulerte vassdrag bidro til å dempe flommene i Sør-Norge i oktober.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 09:56
Det er en dokumenterbar sannhet at kompetanseprofilen til norsk vannkraft ikke er som den en gang var. Men det finnes unntak. Turbinregulatorteknologi fra Hymatec Controls er blant den fremste i verden.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:24
56 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Elektro- og dataingeniører er mest etterspurt.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:43
Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:48
Syv av ti nordmenn uttrykker bekymring for at samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av cyberangrep. Samtidig sier mer enn én av fire næringslivsledere at de ikke vet hva de skal gjøre hvis deres selskap blir angrepet. Nå går Telenor inn i et nytt marked som leverandør av sikkerhetstjenester.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:54
Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:07
Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:19
For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette og er godkjent av EU kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006 utgaven.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:14
Fredagskommentar:
TrønderEnergi Nett og NTE Nett har slått seg sammen og blitt til landets nest største nettkonsern. Selv om fusjonen var varslet løfter den ny oppmerksomhet rundt spørsmål knyttet til strømnettstrukturen her i landet.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 10:09
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58
Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:51
DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:36
Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:31
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
Agder Energi er med i den nyopprettede norske delen av FNs Global Compact - verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar. Organisasjonen jobber for at samfunnsansvar skal være en naturlig del av strategien til medlemsvirksomhetene.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:59
Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:07
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:03