NITO-president Trond Markussen målbærer et klart og tydelig nei til funksjonelt skille i landets energiselskaper. (Foto: NITO)

NITO-nei til funksjonelt skille

Regjeringen går inn for selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energibedrifter, uansett størrelse. – Dette vil særlig ramme selskaper og kunder i distriktene, advarer NITO-president Trond Markussen.
Tirsdag, 15 mars, 2016 - 07:00

Kilde: NITO

NITO går imot de foreslåtte endringene i energiloven om at alle selskap - uansett størrelse - skal ha selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Selskaper med under 100 000 kunder, som i dag ikke er pålagt et slikt skille, vil med regjeringens forslag måtte dele opp og skille ut nettvirksomheten fra andre aktiviteter.

– Dette vil føre til økt byråkrati og økte kostnader. Regningen blir sendt til eierne gjennom redusert avkastning og til kunden gjennom økte tariffer. Myndighetene har så vidt vi kjenner til ikke utredet de økonomiske konsekvensene av lovforslaget, sier president i NITO, Trond Markussen.

VIL KOSTE MILLIARDER

Pålegget om et slikt skille vil også hindre synergieffekter og samordning. Konsulentselskapet Varde Hartmark har på vegne av Defo og KS Bedrift utarbeidet en rapport om kostnadene ved regjeringens forslag. Merkostnadene ved å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille er estimert til henholdsvis 1,3 og 3,3 milliarder kroner, i sum cirka 4,6 milliarder kroner. Rapporten viser at det er spesielt en innføring av det funksjonelle skillet som vil bli kostbart, med en prislapp på rundt 3,3 milliarder kroner i løpet av en tiårsperiode.

– Innføring av funksjonelt skille vil spesielt ramme energibedriftene i distriktene, og sannsynligvis redusere viktige kompetansearbeidsplasser der. Høyere kostnader gir høyere nettleie. Særlig kunder i grisgrendte områder, hvor det er få kunder å dele kostnadene på, vil få høyere nettleie, sier Oddvar Steinhaug, som leder NITOs forhandlingsutvalg for energisektoren.

Økte kostnader kan tvinge eierne til å selge eller fusjonere nettselskapet med risiko for dårligere lokal beredskap i distriktet. Dette kan igjen føre til mindre fokus på lokale behov for nettutbygging. NITO mener denne type strukturendringer bør skje som resultat av frivillige prosesser.

FØRER TIL ULIK KVALITET 

– Det er særlig kravet til funksjonelt skille NITO er kritisk til. Dette kravet treffer energiverkene i distriktene langt hardere enn de store energiverkene lokalisert i eller i nærheten av Norges største byer. Dette kan igjen øke forskjellene i leveringskvalitet mellom kundene i bynære strøk og distriktene, sier Steinhaug.

Forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille begrunnes med at dette skal redusere risikoen for kryssubsidiering og styrke nettselskapenes nøytralitet. Kryssubsidiering er forbudt, og så vidt NITO kjenner til er ingen kryssubsidiering påvist.

STRENGERE ENN EU

I EU gis adgang til unntak for selskap med mindre enn 100 000 kunder. EU mener en oppsplitting er uheldig for slike selskaper fordi det påfører selskapene en unødig administrativ og økonomisk byrde.

– Regjeringen ønsker nå å innføre en mer byråkratisk og dyrere organisering enn det vi finner i resten av Europa. Vi er kritiske til at norske selskaper skal pålegges strengere krav enn man må forholde seg til i EU, sier Trond Markussen.

Av NITOs 80 000 medlemmer jobber nærmere 3000 innen energiforsyningen, og er dermed den neste største fagorganisasjonen på dette feltet.

På forsiden nå

Facebook har signert sin til nå største energiavtale med 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen Bjerkreim i Stavanger-regionen.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:38
Et av de største pågående vannkraftprosjektene her i landet, Nedre Otta Kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland, begynner å ta form. Våren 2020 skal anlegget settes i drift.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:43
Småkraftforeninga er skeptisk til å la fylkeskommunene overta konsesjonsbehandlingen av småkraftverk. Det fremgår av en høringsuttalelse i forbindelse med Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:52
Med ny banebrytende teknologi kan TINE Meieriet Ålesund nå erstatte olje og naturgass med fjernvarme og redusere CO2-utslippene med 66%. Nye varmepumper, basert på Stirling-teknologi, skal produsere vanndamp av varmt vann fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:35
Strømprisene er høye selv om rask snøsmelting ga vårflom flere steder på Østlandet.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:59
Energibransjen er på vei mot industri 4.0. Digitale stasjoner, strømmålere og montasjekontroller er eksempler på dette.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:26
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på nærmere 79 000 GWh i 2017. Det er 3,8 prosent mer enn i 2016. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 8,5 prosent til 20,3 milliarder kroner.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:20
Powel ansetter Trond Straume som ny administrerende direktør. Straume har bred nordisk og internasjonal erfaring fra ledende roller i flere innovative teknologiselskap.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:16
Fredagskommentar:
Nei til Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er nok en bekreftelse på at det er blitt trangere nåløye for vannkraftkonsesjoner. Et ja fra NVE betyr nødvendigvis ikke det samme fra OED.
Fredag, 18 mai, 2018 - 13:01
De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:08
Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:09
JM forlenger rammeavtale med Rejlers Norge om elprosjektering og energirådgivning av bygg. JM utgjør et av Norges største miljøer for utvikling og salg av boligeiendommer med svært høye krav til bærekraftige prosjekter og energieffektive bygg.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:29
Nettselskapene har i dag plikt til å knytte kunder til strømnettet og levere strøm til disse. Det kan medføre store kostnader per kunde på øyer med få innbygger og som ligger langt fra land.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:20
LOS Gruppen fra Bømlo i Sunnhordland etablerer i mai et nytt selskap som skal kjempe med etablerte aktører i elkraftmarkedet. - Med LOS Cable Solutions tar vi offshore-erfaringen vår med på land og utfordrer både på pris, HMS og kvalitet, sier styreleder Arne Mæland.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:40
Agder Energi hadde i første kvartal 2018 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 703 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 614 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 246 millioner kroner (2017: 302 millioner kroner).
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:13
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:20
OED har avslått søknadene fra SFE Produksjon AS om bygging av Gjengedal kraftverk med regulering og overføring i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.
Fredag, 18 mai, 2018 - 11:01
Det nordiske energiselskapet St1 sitt prosjekt om å bygge Finlands første industriskala utslippsfrie geotermiske varmeanlegg har slått verdensrekorden for dypeste brønn for energiproduksjon.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:14