NITO-president Trond Markussen målbærer et klart og tydelig nei til funksjonelt skille i landets energiselskaper. (Foto: NITO)

NITO-nei til funksjonelt skille

Regjeringen går inn for selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energibedrifter, uansett størrelse. – Dette vil særlig ramme selskaper og kunder i distriktene, advarer NITO-president Trond Markussen.
Tirsdag, 15 mars, 2016 - 07:00

Kilde: NITO

NITO går imot de foreslåtte endringene i energiloven om at alle selskap - uansett størrelse - skal ha selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Selskaper med under 100 000 kunder, som i dag ikke er pålagt et slikt skille, vil med regjeringens forslag måtte dele opp og skille ut nettvirksomheten fra andre aktiviteter.

– Dette vil føre til økt byråkrati og økte kostnader. Regningen blir sendt til eierne gjennom redusert avkastning og til kunden gjennom økte tariffer. Myndighetene har så vidt vi kjenner til ikke utredet de økonomiske konsekvensene av lovforslaget, sier president i NITO, Trond Markussen.

VIL KOSTE MILLIARDER

Pålegget om et slikt skille vil også hindre synergieffekter og samordning. Konsulentselskapet Varde Hartmark har på vegne av Defo og KS Bedrift utarbeidet en rapport om kostnadene ved regjeringens forslag. Merkostnadene ved å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille er estimert til henholdsvis 1,3 og 3,3 milliarder kroner, i sum cirka 4,6 milliarder kroner. Rapporten viser at det er spesielt en innføring av det funksjonelle skillet som vil bli kostbart, med en prislapp på rundt 3,3 milliarder kroner i løpet av en tiårsperiode.

– Innføring av funksjonelt skille vil spesielt ramme energibedriftene i distriktene, og sannsynligvis redusere viktige kompetansearbeidsplasser der. Høyere kostnader gir høyere nettleie. Særlig kunder i grisgrendte områder, hvor det er få kunder å dele kostnadene på, vil få høyere nettleie, sier Oddvar Steinhaug, som leder NITOs forhandlingsutvalg for energisektoren.

Økte kostnader kan tvinge eierne til å selge eller fusjonere nettselskapet med risiko for dårligere lokal beredskap i distriktet. Dette kan igjen føre til mindre fokus på lokale behov for nettutbygging. NITO mener denne type strukturendringer bør skje som resultat av frivillige prosesser.

FØRER TIL ULIK KVALITET 

– Det er særlig kravet til funksjonelt skille NITO er kritisk til. Dette kravet treffer energiverkene i distriktene langt hardere enn de store energiverkene lokalisert i eller i nærheten av Norges største byer. Dette kan igjen øke forskjellene i leveringskvalitet mellom kundene i bynære strøk og distriktene, sier Steinhaug.

Forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille begrunnes med at dette skal redusere risikoen for kryssubsidiering og styrke nettselskapenes nøytralitet. Kryssubsidiering er forbudt, og så vidt NITO kjenner til er ingen kryssubsidiering påvist.

STRENGERE ENN EU

I EU gis adgang til unntak for selskap med mindre enn 100 000 kunder. EU mener en oppsplitting er uheldig for slike selskaper fordi det påfører selskapene en unødig administrativ og økonomisk byrde.

– Regjeringen ønsker nå å innføre en mer byråkratisk og dyrere organisering enn det vi finner i resten av Europa. Vi er kritiske til at norske selskaper skal pålegges strengere krav enn man må forholde seg til i EU, sier Trond Markussen.

Av NITOs 80 000 medlemmer jobber nærmere 3000 innen energiforsyningen, og er dermed den neste største fagorganisasjonen på dette feltet.

På forsiden nå

Magasinfyllingen har økt de to siste ukene, men kraftmarkedet er fremdeles i en underskuddssituasjon. Etter NVEs syn er det likevel ikke fare for forsyningssikkerheten neste vinter.
Torsdag, 16 august, 2018 - 10:10
NVE har gjort analyser som viser at strømprisen kunne vært 2-3 ganger høyere på vinteren selv med normale nedbørsmengder dersom vi ikke hadde vært koblet til det europeiske kraftmarkedet via overføringsnettet.
Torsdag, 16 august, 2018 - 09:40
Etter vel 600 tunge løft og like mange spesialtransporter ble den siste av vindmøllene i Roan vindpark montert i går. Med sine 71 turbiner og 256 MW i effekt blir vindparken Norges største når den er helt ferdig før jul.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:46
Vi har 5000 km med vannkrafttunneler i Norge, nå skal forskerne i HydroCen finne ut hvor lenge de kan vare og om de har en holdbarhetsdato.
Onsdag, 15 august, 2018 - 09:44
Den europeiske nettutviklingsplanen 2018 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendig, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:52
Nettpartner har inngått avtale med Stangeland Maskin AS som underentreprenør for elektroarbeid inklusive kabelføringer i Guleslettene Vindpark. Videre skal Nettpartner bygge en 132 kV kraftlinje for Sogn og Fjordane Energi Nett (SFE Nett).
Onsdag, 8 august, 2018 - 09:31
NVE rår OED til å ikkje gje Sunnhordland Kraftlag løyve til Opo kraftverk med flaumtunell i Odda i Hordaland.
Onsdag, 15 august, 2018 - 09:32
Tellef Thorleifsson (55) blir ny administrerende direktør i Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.
Tirsdag, 7 august, 2018 - 09:44
Fredagskommentar:
Det er mye snakk om strømpriser for tiden. Det skulle bare mangle, med den effekten det har på lommebøkene til folk flest.
Fredag, 10 august, 2018 - 10:14
OED vil tilby Fortum Oslo Varme tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.
Mandag, 13 august, 2018 - 10:02
Aluminiumselskapet Hydro har kjøpt 34% av Njordr, et selskap som skal utvikle landbaserte vindkraftprosjekter i Norge og Sverige.
Onsdag, 8 august, 2018 - 09:36
Norge er 51 % elektrifisert. Dårligst er transportsektoren, som til tross for en økende andel elbiler kun er 6 % elektrisk. Best i klassen er byggsektoren og energisektoren, hvor hele 81 % av energien kommer fra elektrisitet. Det viser en fersk oversikt over elektrifiseringsgraden i Norge som Bellona har utarbeidet sammen med Elektroforeningen (EFO). De to organisasjonene mener Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn.
Torsdag, 16 august, 2018 - 09:30
Kommentar:
- Selv i Norge som er et av verdens mest egalitære land, var det ikke slik at elektrifiseringen startet med de fattigste, og til slutt også nådde frem til statsministeren, skriver Kjell Roland i Norfund. Han fortsetter debatten om hva som er riktige prioriteringer i energibistanden.
Torsdag, 9 august, 2018 - 10:53
Fra høsten får elektro-elever ved syv videregående skoler gratis utstyr til opplæring i fremtidens teknologiske hjem – smarthus.
Mandag, 13 august, 2018 - 10:08
Elbilistene trenger overhodet ikke bekymre seg for ladekø. Som andre nettbrukere må de bare venne seg til selv å betale for oppgradering av nettet. Det sier Småkraftforeningas styreleder Lars Emil Berge etter at Elibilforeningens Christina Bu er ute og bekymrer seg for «ladeangst» blant elbileierne.
Onsdag, 15 august, 2018 - 09:51
Bare ett norsk område er blant de 500 mest forurensende globalt. I en studie plasserer Bærum seg på en 270-plass blant de mest forurensede byområdene.
Mandag, 6 august, 2018 - 09:55
Det varme og tørre høytrykket som har preget Norden i sommer har nå flyttet seg sørover mot Middelhavet. Det åpner for lavtrykkstrafikk inn i det nordiske kraftmarkedet og gir et etterlengtet påfyll av vannressurser.
Torsdag, 9 august, 2018 - 09:54
I Norge utgjør vannkraften hoveddelen av kraftforsyningen, og ressursgrunnlaget avhenger av nedbørsmengden. Nedbør og temperaturer har derfor alltid påvirket det norske kraftsystemet. De siste årene har stor nedbør gitt flomsituasjoner i flere deler av landet. I år har langvarig tørke gitt mindre vann til vannkraftverkene, og skapt utfordringer for landbruk og vannforsyning.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:40