- Det er en krevende jobb når 450 sekker med gytegrus skal på plass, forteller Aleksander Andersen, Agder Energi Vannkraft.

Oppretter nytt gyteområde for laks

I løpet av noen korte dager legger Agder Energi ut 400 tonn grus for å skape nye gyteplasser til laksen i Nidelva.
Fredag, 8 september, 2017 - 09:37

Kilde: Agder Energi

I samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder skal Agder Energi gjøre et omfattende tiltak ved Blakstad i Froland for å øke laksebestanden i vassdraget.

400 tonn gytegrus
Til sammen 450 sekker med gytegrus skal fraktes med helikopter og fordeles utover et område på cirka 1000 m2. 

- Laksehunnen er kravstor og stiller helt bestemte krav til stedet hun legger rognene sine. Vi legger derfor nå ut et stort gytefelt i en del av elva hvor det har vært svært lav produksjon av laksunger i dag, forteller Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver Miljø i Agder Energi.

Forskere fra Uni Research Miljø i Bergen sørger for at grusen skaper gode gyteforhold for laksen når de fordeler ut grusen for hånd. Det er lite egnede gyteområder i de stilleflytende delene av elva og Agder Energi håper dette grusutlegget vil bidra til å øke produksjonen av laks i Nidelva vesentlig. 

Smart tiltak
Sven Erik Gabrielsen, forsker i Uni Research Miljø, kjenner godt til tiltakene i Nidelva, da han har vært med å identifisere flaskehalser som hemmer reetableringsprosessen i vassdraget – over flere år.

- Dette er et smart tiltak på dette elvestrekket for å øke produksjonen av lakseunger. Det blir et betydelig stort og viktig område for å styrke den naturlige rekrutteringen, sier han. 

I tillegg til grusen vil det bli lagt ut en god del store stein som vil gi skjul og standplasser for fisken.  

Lønner seg med samarbeid
Arbeidet er en del av “Reetablering av laks i Nidelv”, et forum bestående av representanter for myndigheter, grunneiere og regulant, som har som mål å reetablere en livskraftig laksebestand. Det er tidligere gjennomført mye forskning og viktige tiltak som kalking av vassdraget, vandringsløsninger forbi kraftverksdammene og elektrisk fiskesperre ved utløpet av Rygene kraftverk.

- Målet med arbeidet er å ivareta både laksen og kraftproduksjonen i Nidelva, sier Aleksander Andersen, som trekker frem samarbeidet med Fylkesmann, NVE, kommnen og grunneiere som avgjørende for gjennomføringen.

Den spesielle gytegrusen blir levert av Reddal sand og flygningen utføres av Fjellfly. 

- Vi har spesielt fått god hjelp av teknisk i Froland kommune som bistår med den praktiske gjennomføringen, sier han.  

Finansiering
Prosjektet har en kostnadsramme på 1,1 millioner kroner og finansieres av Agder Energi og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturvernforeningen. Midlene kommer fra et fond som bygges opp i forbindelse med Agder Energis salg av opprinnelsesgarantier fra anlegg som er godkjent etter strenge kriterier gitt av svenske Naturskyddsföreningen.

På forsiden nå

Oppsummeringen av kraftåret 2017 forteller oss om en verden i omstilling. Klimaendringer danner bakteppet for høyere produksjon, høyere forbruk og høyere priser.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 08:06
Medio januar ble det inngått kontrakt mellom Lofotkraft AS og Kraftmontasje AS. Kontraktsverdien er ca. 227 millioner kroner. Dette er den største kontrakten noensinne for Kraftmontasje AS. Prosjektet skal pågå fram til 2021.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 08:09
Flere nettselskaper ønsker å samarbeide om felles driftssentral, og har spørsmål om hvordan dette kan gjøres. NVE har laget et notat til bransjen som beskriver hvordan et slikt samarbeid kan være og hvilke krav som må oppfylles.
Onsdag, 24 januar, 2018 - 09:15
OED har tatt klagene på NVEs konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk til følge, og avslått søknaden fra Hovatn Aust Vindkraftverk AS.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 08:18
Elektroteknisk standardisering har ingen grenser. Nå har NEK hatt kolleger fra Kina på besøk. Formål: utveksling av kompetanse.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:36
Arbeidet med en ny nordisk balanseringsmodell fortsetter, og alle de fem nordiske systemoperatørene er nå enige om en intensjonsavtale. Dette baner vei for fremtidig balansering av det nordiske kraftsystemet, inkludert innføringen av moderne ACE som balanseringsmetode.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:44
I forrige uke startet arbeidet med å rette en kommunikasjonsfeil for en del av BKKs automatiske strømmålere (AMS-målere). Dette er blitt omtalt av flere medier de siste dagene.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:21
Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet, ifølge Nils Røkke, forsker og direktør for bærekraft i SINTEF. Han ønsker en strengere klimapolitikk velkommen.
Onsdag, 24 januar, 2018 - 09:25
Fredagskommentar:
Denne uken har det vært noen krevende dager for flere av nettselskapene sør i landet. I løpet kort tid har kraftig snøfall skapt store problemer for strømforsyningen. Uten heroisk innsats fra dyktige elektrofagfolk kunne det ha gått mye verre.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:45
I 2017 hadde Statnett Transport 14 kombinerte sjø- og landtransporter med krafttransformatorer. Sett i sammenheng med andre typer oppdrag ga det grunnlag for en positiv utvikling i året som gikk. Det forretningsmessige fundamentet for 2018 borger for fortsatt solid drift.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:00
I forrige uke ble regjeringskabalen lagt på nytt. Det førte også til endringer i Stortingskomiteenes sammensetning og Ketil Kjenseth er ny leder av energi- og miljøkomiteen.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:30
Nye satsinger, inkludert ny avtale med Olav Thon Gruppen sikrer Grønn Kontakt ytterligere ekspansjon - også i Sverige.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:40
Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er prisene for 2018 fastsatt.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:09
Denne uken ble arbeidet med hjemkjøp av Kraftmontasje AS sluttført. Etter 10 år som del av det svenske One Nordic konsernet har nå selskapet blitt kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av ca. 50 ansatte og entreprenører og investorer fra Romsdal.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:27
OED har fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1 100 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:27
OED utlyser oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:34
Den tidligere papirfabrikken på Follum har tatt skrittet inn i den digitale tidsalderen. Lagerhallene er blitt til serverpark og bruker allerede like mye strøm som 400–500 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:04
Saint-Gobain I Norge legger i 2018 om til fornybar energi. Totalt vil omleggingen til strøm fra fornybare energikilder redusere CO2-utslippet med rundt 40.000 tonn innen sju år.
Onsdag, 24 januar, 2018 - 09:31