I denne kommentaren etterlyser Audun Kolstad Wiig i KS Bedrift dt mer faktabasert grunnlag i debatten om ACER. (Foto: EU)
Kommentar:

Hva Acer er og ikke er

Motstanderne av Norges deltakelse i Acer argumenterer med følelser. Vi etterlyser mer fakta i debatten.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 08:53

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift 

Her i Europas utkant har vi god grunn til å være stolte. Med en elektrisitetsproduksjon som er nær fullstendig fornybar, og et godt fungerende, markedsbasert energisystem, vekker Norge både beundring og misunnelse lenger sør.

Det er derfor ikke overraskende at Europa ser mot Norge i arbeidet med å forgrønne den europeiske energisektoren. Gjennom tredje energimarkedspakke og den såkalte Vinterpakken virker EU å ha brukt det norske energisystemet som forbilde på flere sentrale felt.

ACER-debatt med ulike motiver.

En forutsetning for å lykkes er samling om felles regulering og prosedyrer mellom de ulike medlemslandene. Koordinering av regulatorer med ulike interesser og ulike arbeidsmåter er en krevende, men viktig øvelse. Her kommer ACER inn, samarbeidsorganet for europeiske energiregulatorer. Byråets mål er gjennom koordinering å opprette et mer konkurransedrevet og transparent internt marked, og en effektiv infrastruktur som underbygger energisikkerheten i Europa.

Norge er allerede tett integrert i det europeiske energimarkedet. EØS-avtalen medfører at det meste av lovgivningen direkteoversettes til norsk lov. ACER-debatten fremstår i realiteten som en debatt for eller mot EØS-medlemskap. Uten å ta stilling til hvorvidt denne forordningen fungerer godt for Norge, mener vi dette er en uheldig avsporing.

EU får ikke styringsrett over norske ressurser.

ACER-motstandernes hovedargument er at deltakelse innebærer å gi fra seg selvråderett, ved at Norge mister styring med overføringskapasitet og strømflyt. Dette er uriktig.

  • ACER har liten grad av beslutningsmyndighet overfor medlemslandene, men utsteder råd og anbefalinger basert på medlemmenes innspill. I enkeltsaker som dreier seg om tekniske tvister mellom flere nasjonale regulatorer, kan ACER på forespørsel fatte vedtak for å harmonisere lovgivning. Dette skjer sjelden. For Norge er det ESA som vil ha denne myndigheten i slike saker.
  • I samarbeid med europeiske TSOer, jobber ACER også frem forslag til såkalte network codes, som er en operasjonalisering av overordnet EU-lovgivning. Forslagene sendes deretter over til EU-kommisjonen, som har beslutningsmyndighet.
  • ACER har hverken tvangs- eller konsesjonsmyndighet, og kan dermed ikke tvinge Norge til å bygge mellomlandsforbindelser, slik det er blitt hevdet. Byrået kan heller ikke pålegge Norge å bygge ut ressurser. Denne beslutningen ligger hos Olje- og energidepartementet. ACER kan altså ikke bestemme hvor store deler av Norges kraftproduksjon som skal eksporteres til Europa.
  • Flere kritikere av norsk deltakelse ser ACER i sammenheng med energiprisene vi må betale her hjemme. Dette er det vær, vind, CO2-pris, kullpriser, forbruksmønstre og annet som avgjør – ikke ACER. Det er talende at den kraftkrevende industrien er avmålt i spørsmålet om byrået. Mens det er riktig at EU har mål om harmonisering av reelle priser innenfor budområder, er dette for å sikre at energimarkedet er – nettopp – markedsdrevet.
  • Det er ikke ACER som avgjør hvorvidt flaskehalsinntekter fra utenlandskabler kan brukes på å redusere nettleien eller ikke, slik det er blitt hevdet. Forslaget er lagt på bordet gjennom Vinterpakken, men vil i så fall bli nedfelt i europeisk lovgivning. Dermed er det Energiunionen som sådan, og ikke ACER, som avgjør i spørsmålet.

Polariserende debatt.

Dersom Stortinget ikke skulle gi sin tilslutning til energimarkedspakken og ACER, vil det ha flere konsekvenser. For det første får ikke Norge innpass i den videre utformingen av Europas kraftmarked, som norsk næringsliv allerede nyter godt av. For det andre lukkes døra for deltakelse i diskusjoner om nettverkskoder, som også gjelder distribusjonsnettet. EU skal fremover opprette et samarbeidsorgan for DSOer, som skal gi innspill i utformingen av nettverkskoder til ACER. Det er viktig for norske aktører å være representert i begge organer, for å påvirke til vår fordel.

Derfor er det viktig at debatten om norsk deltakelse i ACER ikke tas som gissel av en mer overordnet debatt: Om Norges forhold til EU gjennom EØS. Vi i KS Bedrift ser mange argumenter for hvorfor Norge bør ha innpass i diskusjonene i byrået, og dermed hvorfor den tredje energimarkedspakken bør innlemmes i norsk lovgivning. Vi etterlyser bedre argumenter mot.

På forsiden nå

Facebook har signert sin til nå største energiavtale med 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen Bjerkreim i Stavanger-regionen.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:38
Et av de største pågående vannkraftprosjektene her i landet, Nedre Otta Kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland, begynner å ta form. Våren 2020 skal anlegget settes i drift.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:43
Småkraftforeninga er skeptisk til å la fylkeskommunene overta konsesjonsbehandlingen av småkraftverk. Det fremgår av en høringsuttalelse i forbindelse med Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:52
Med ny banebrytende teknologi kan TINE Meieriet Ålesund nå erstatte olje og naturgass med fjernvarme og redusere CO2-utslippene med 66%. Nye varmepumper, basert på Stirling-teknologi, skal produsere vanndamp av varmt vann fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:35
Strømprisene er høye selv om rask snøsmelting ga vårflom flere steder på Østlandet.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:59
Energibransjen er på vei mot industri 4.0. Digitale stasjoner, strømmålere og montasjekontroller er eksempler på dette.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:26
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på nærmere 79 000 GWh i 2017. Det er 3,8 prosent mer enn i 2016. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 8,5 prosent til 20,3 milliarder kroner.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:20
Powel ansetter Trond Straume som ny administrerende direktør. Straume har bred nordisk og internasjonal erfaring fra ledende roller i flere innovative teknologiselskap.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:16
Fredagskommentar:
Nei til Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er nok en bekreftelse på at det er blitt trangere nåløye for vannkraftkonsesjoner. Et ja fra NVE betyr nødvendigvis ikke det samme fra OED.
Fredag, 18 mai, 2018 - 13:01
De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:08
Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:09
JM forlenger rammeavtale med Rejlers Norge om elprosjektering og energirådgivning av bygg. JM utgjør et av Norges største miljøer for utvikling og salg av boligeiendommer med svært høye krav til bærekraftige prosjekter og energieffektive bygg.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:29
Nettselskapene har i dag plikt til å knytte kunder til strømnettet og levere strøm til disse. Det kan medføre store kostnader per kunde på øyer med få innbygger og som ligger langt fra land.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:20
LOS Gruppen fra Bømlo i Sunnhordland etablerer i mai et nytt selskap som skal kjempe med etablerte aktører i elkraftmarkedet. - Med LOS Cable Solutions tar vi offshore-erfaringen vår med på land og utfordrer både på pris, HMS og kvalitet, sier styreleder Arne Mæland.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:40
Agder Energi hadde i første kvartal 2018 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 703 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 614 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 246 millioner kroner (2017: 302 millioner kroner).
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:13
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:20
OED har avslått søknadene fra SFE Produksjon AS om bygging av Gjengedal kraftverk med regulering og overføring i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.
Fredag, 18 mai, 2018 - 11:01
Det nordiske energiselskapet St1 sitt prosjekt om å bygge Finlands første industriskala utslippsfrie geotermiske varmeanlegg har slått verdensrekorden for dypeste brønn for energiproduksjon.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:14