I denne kommentaren etterlyser Audun Kolstad Wiig i KS Bedrift dt mer faktabasert grunnlag i debatten om ACER. (Foto: EU)
Kommentar:

Hva Acer er og ikke er

Motstanderne av Norges deltakelse i Acer argumenterer med følelser. Vi etterlyser mer fakta i debatten.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 08:53

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift 

Her i Europas utkant har vi god grunn til å være stolte. Med en elektrisitetsproduksjon som er nær fullstendig fornybar, og et godt fungerende, markedsbasert energisystem, vekker Norge både beundring og misunnelse lenger sør.

Det er derfor ikke overraskende at Europa ser mot Norge i arbeidet med å forgrønne den europeiske energisektoren. Gjennom tredje energimarkedspakke og den såkalte Vinterpakken virker EU å ha brukt det norske energisystemet som forbilde på flere sentrale felt.

ACER-debatt med ulike motiver.

En forutsetning for å lykkes er samling om felles regulering og prosedyrer mellom de ulike medlemslandene. Koordinering av regulatorer med ulike interesser og ulike arbeidsmåter er en krevende, men viktig øvelse. Her kommer ACER inn, samarbeidsorganet for europeiske energiregulatorer. Byråets mål er gjennom koordinering å opprette et mer konkurransedrevet og transparent internt marked, og en effektiv infrastruktur som underbygger energisikkerheten i Europa.

Norge er allerede tett integrert i det europeiske energimarkedet. EØS-avtalen medfører at det meste av lovgivningen direkteoversettes til norsk lov. ACER-debatten fremstår i realiteten som en debatt for eller mot EØS-medlemskap. Uten å ta stilling til hvorvidt denne forordningen fungerer godt for Norge, mener vi dette er en uheldig avsporing.

EU får ikke styringsrett over norske ressurser.

ACER-motstandernes hovedargument er at deltakelse innebærer å gi fra seg selvråderett, ved at Norge mister styring med overføringskapasitet og strømflyt. Dette er uriktig.

  • ACER har liten grad av beslutningsmyndighet overfor medlemslandene, men utsteder råd og anbefalinger basert på medlemmenes innspill. I enkeltsaker som dreier seg om tekniske tvister mellom flere nasjonale regulatorer, kan ACER på forespørsel fatte vedtak for å harmonisere lovgivning. Dette skjer sjelden. For Norge er det ESA som vil ha denne myndigheten i slike saker.
  • I samarbeid med europeiske TSOer, jobber ACER også frem forslag til såkalte network codes, som er en operasjonalisering av overordnet EU-lovgivning. Forslagene sendes deretter over til EU-kommisjonen, som har beslutningsmyndighet.
  • ACER har hverken tvangs- eller konsesjonsmyndighet, og kan dermed ikke tvinge Norge til å bygge mellomlandsforbindelser, slik det er blitt hevdet. Byrået kan heller ikke pålegge Norge å bygge ut ressurser. Denne beslutningen ligger hos Olje- og energidepartementet. ACER kan altså ikke bestemme hvor store deler av Norges kraftproduksjon som skal eksporteres til Europa.
  • Flere kritikere av norsk deltakelse ser ACER i sammenheng med energiprisene vi må betale her hjemme. Dette er det vær, vind, CO2-pris, kullpriser, forbruksmønstre og annet som avgjør – ikke ACER. Det er talende at den kraftkrevende industrien er avmålt i spørsmålet om byrået. Mens det er riktig at EU har mål om harmonisering av reelle priser innenfor budområder, er dette for å sikre at energimarkedet er – nettopp – markedsdrevet.
  • Det er ikke ACER som avgjør hvorvidt flaskehalsinntekter fra utenlandskabler kan brukes på å redusere nettleien eller ikke, slik det er blitt hevdet. Forslaget er lagt på bordet gjennom Vinterpakken, men vil i så fall bli nedfelt i europeisk lovgivning. Dermed er det Energiunionen som sådan, og ikke ACER, som avgjør i spørsmålet.

Polariserende debatt.

Dersom Stortinget ikke skulle gi sin tilslutning til energimarkedspakken og ACER, vil det ha flere konsekvenser. For det første får ikke Norge innpass i den videre utformingen av Europas kraftmarked, som norsk næringsliv allerede nyter godt av. For det andre lukkes døra for deltakelse i diskusjoner om nettverkskoder, som også gjelder distribusjonsnettet. EU skal fremover opprette et samarbeidsorgan for DSOer, som skal gi innspill i utformingen av nettverkskoder til ACER. Det er viktig for norske aktører å være representert i begge organer, for å påvirke til vår fordel.

Derfor er det viktig at debatten om norsk deltakelse i ACER ikke tas som gissel av en mer overordnet debatt: Om Norges forhold til EU gjennom EØS. Vi i KS Bedrift ser mange argumenter for hvorfor Norge bør ha innpass i diskusjonene i byrået, og dermed hvorfor den tredje energimarkedspakken bør innlemmes i norsk lovgivning. Vi etterlyser bedre argumenter mot.

På forsiden nå

Magasinfyllingen har økt de to siste ukene, men kraftmarkedet er fremdeles i en underskuddssituasjon. Etter NVEs syn er det likevel ikke fare for forsyningssikkerheten neste vinter.
Torsdag, 16 august, 2018 - 10:10
NVE har gjort analyser som viser at strømprisen kunne vært 2-3 ganger høyere på vinteren selv med normale nedbørsmengder dersom vi ikke hadde vært koblet til det europeiske kraftmarkedet via overføringsnettet.
Torsdag, 16 august, 2018 - 09:40
Etter vel 600 tunge løft og like mange spesialtransporter ble den siste av vindmøllene i Roan vindpark montert i går. Med sine 71 turbiner og 256 MW i effekt blir vindparken Norges største når den er helt ferdig før jul.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:46
Vi har 5000 km med vannkrafttunneler i Norge, nå skal forskerne i HydroCen finne ut hvor lenge de kan vare og om de har en holdbarhetsdato.
Onsdag, 15 august, 2018 - 09:44
Den europeiske nettutviklingsplanen 2018 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendig, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:52
Nettpartner har inngått avtale med Stangeland Maskin AS som underentreprenør for elektroarbeid inklusive kabelføringer i Guleslettene Vindpark. Videre skal Nettpartner bygge en 132 kV kraftlinje for Sogn og Fjordane Energi Nett (SFE Nett).
Onsdag, 8 august, 2018 - 09:31
NVE rår OED til å ikkje gje Sunnhordland Kraftlag løyve til Opo kraftverk med flaumtunell i Odda i Hordaland.
Onsdag, 15 august, 2018 - 09:32
Tellef Thorleifsson (55) blir ny administrerende direktør i Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.
Tirsdag, 7 august, 2018 - 09:44
Fredagskommentar:
Det er mye snakk om strømpriser for tiden. Det skulle bare mangle, med den effekten det har på lommebøkene til folk flest.
Fredag, 10 august, 2018 - 10:14
OED vil tilby Fortum Oslo Varme tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.
Mandag, 13 august, 2018 - 10:02
Aluminiumselskapet Hydro har kjøpt 34% av Njordr, et selskap som skal utvikle landbaserte vindkraftprosjekter i Norge og Sverige.
Onsdag, 8 august, 2018 - 09:36
Norge er 51 % elektrifisert. Dårligst er transportsektoren, som til tross for en økende andel elbiler kun er 6 % elektrisk. Best i klassen er byggsektoren og energisektoren, hvor hele 81 % av energien kommer fra elektrisitet. Det viser en fersk oversikt over elektrifiseringsgraden i Norge som Bellona har utarbeidet sammen med Elektroforeningen (EFO). De to organisasjonene mener Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn.
Torsdag, 16 august, 2018 - 09:30
Kommentar:
- Selv i Norge som er et av verdens mest egalitære land, var det ikke slik at elektrifiseringen startet med de fattigste, og til slutt også nådde frem til statsministeren, skriver Kjell Roland i Norfund. Han fortsetter debatten om hva som er riktige prioriteringer i energibistanden.
Torsdag, 9 august, 2018 - 10:53
Fra høsten får elektro-elever ved syv videregående skoler gratis utstyr til opplæring i fremtidens teknologiske hjem – smarthus.
Mandag, 13 august, 2018 - 10:08
Elbilistene trenger overhodet ikke bekymre seg for ladekø. Som andre nettbrukere må de bare venne seg til selv å betale for oppgradering av nettet. Det sier Småkraftforeningas styreleder Lars Emil Berge etter at Elibilforeningens Christina Bu er ute og bekymrer seg for «ladeangst» blant elbileierne.
Onsdag, 15 august, 2018 - 09:51
Bare ett norsk område er blant de 500 mest forurensende globalt. I en studie plasserer Bærum seg på en 270-plass blant de mest forurensede byområdene.
Mandag, 6 august, 2018 - 09:55
Det varme og tørre høytrykket som har preget Norden i sommer har nå flyttet seg sørover mot Middelhavet. Det åpner for lavtrykkstrafikk inn i det nordiske kraftmarkedet og gir et etterlengtet påfyll av vannressurser.
Torsdag, 9 august, 2018 - 09:54
I Norge utgjør vannkraften hoveddelen av kraftforsyningen, og ressursgrunnlaget avhenger av nedbørsmengden. Nedbør og temperaturer har derfor alltid påvirket det norske kraftsystemet. De siste årene har stor nedbør gitt flomsituasjoner i flere deler av landet. I år har langvarig tørke gitt mindre vann til vannkraftverkene, og skapt utfordringer for landbruk og vannforsyning.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:40