Med godt økonomisk resultat i 2017 har BKK koblet seg til fremtiden og sterkere satsing på innovasjon.

Kommer styrket ut av 2017

BKKs finansielle stilling er styrket. Samtidig gir lønnsomhetsarbeidet i konsernet synlige effekter. Høyere kraftpris og resultateffekt fra urealiserte kraftkontrakter gir også positive bidrag, viser selskapets foreløpige konsernresultat for 2017.
Fredag, 16 februar, 2018 - 09:28

Kilde: BKK

BKKs konsernresultat for 2017 er på 879 millioner kroner. 2016-resultatet på 1 011 millioner kroner var preget av ekstraordinær gevinstrealisering i størrelsesorden 350 millioner kroner i 2016.

Områdeprisen i 2017 var på 28,8 EUR/MWh mot 24,9 EUR/MWh året før. Vannkraftproduksjonen i 2017 viser en nedgang fra 7 761 GWh i 2016 til 6 947 GWh i 2017.

- Det er gledelig å konstatere at lønnsomhetsarbeidet begynner å gi synlige effekter på resultatet. Det er også oppløftende at selskapets finansielle stilling er styrket etter oppgjøret på 1,4 milliarder kroner for nettanleggene Mongstad-Kollsnes og Kollsnes-Fana som ble mottatt fra Statnett før årsskiftet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

BKKs konsernresultat for 4. kvartal 2017 er 219 millioner kroner, en økning på 25 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2016. Økte inntekter fra nettvirksomheten og lavere driftskostnader medvirker til å løfte resultatet. Vannkraftproduksjonen i 4. kvartal 2017 var ni prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2016.  Kraftleveringen i BKKs nettområde (regionalnettet) utgjorde 2 730 GWh i 4. kvartal 2017. Dette er en økning på seks prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2016.

Norden har i årets siste kvartal vært preget av mer nedbør enn normalt og høy vindkraftproduksjon i både Tyskland og de nordiske landene. Dette har dempet effekten av økte priser på kull og CO2-kvoter. Ved utgangen av kvartalet var den hydrologiske situasjonen i Norden 10 TWh over normalen.

Spotprisen har holdt seg relativt høy med unntak av enkelte perioder med svært høy vindkraftproduksjon. Prisen i vårt område var 14 % høyere enn samme kvartal i 2016. Prisene i terminmarkedet steg videre utover i kvartalet. Terminprisene falt noe tilbake inn mot årsskiftet grunnet bedring i de hydrologiske forholdene i Norden. 

Prisene i elsertifikatmarkedet har steget noe gjennom kvartalet og kontrakter for levering i mars 2018 (frontkontrakter) handles nå for ca. 85 SEK/MWh. Selv om overbalansen i elsertifikatmarkedet vil reduseres i årene fremover, er de 28,4 TWh som var målsetningen, mer enn overtegnet. Det gjøres fortsatt nye investeringsbeslutninger i elsertifikatmarkedet.

BKK har besluttet å redusere aktiviteten i selskaper som erverver, bygger eller drifter vannkraftverk i utlandet. BKK Produksjon har derfor inngått avtale om salg av sin aksjepost (35,1 prosent) i selskapet Agua Imara til Norfund. Dette medfører en verdinedskrivning av aksjeposten på 99,7 millioner kroner.

- Endringene og endringstakten i energibransjen påvirker også BKK. Vi ønsker å være med og forme fremtidens løsninger og forretningsmodeller. Derfor øker vi satsingen på innovasjon. I 2018 er målet vårt å få opp minst tre gode BKK-prosjekter som har potensial til å skape ny forretningsvirksomhet, sier Hilland.

Et annet viktig tiltak for å møte endringene er å bedre lønnsomheten. Effekten av realiserte tiltak i BKKs ambisjon om bedret lønnsomhet på 350 millioner kroner innen 2020 er i henhold til planen.

På forsiden nå

Stortinget fjerner kravet om funksjonelt skille for energiselskaper med færre enn 30 000 kunder. Det ber også regjeringen utrede modeller for utjevning av nettleien.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:13
Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:03
Det ble foretatt 6 % flere leverandørskifter blant husholdningene i 4. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Økningen blant næringskundene er på hele 47 % for samme periode.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:08
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med å utrede alternative fremtidige energiløsninger for Svalbard, med hovedvekt på energiløsninger for Longyearbyen. I tillegg skal det vurderes om enkelte energiløsninger kan være relevante i de øvrige lokalsamfunnene på Svalbard.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:19
Mange har forsøkt å finne løsninger som kan stoppe orkaner før de treffer land og menneskeliv går tapt. Norske forskere mener løsningen ligger i kalde bobler.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:48
I går åpnet ASKO sitt nye vindkraftverk i Rogaland, som representerer en milepel i matvarekonsernets arbeid med å bli klimanøytral.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:13
Nedgravde rør er sårbare ved flom, spesielt ferske rørgrøfter i bratt terreng. Flomsikring er et tema på NVE-dagen 20. mars.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:35
Kjell Roland slutter som sjef for Norfund etter 12 år i stillingen. Han mener arbeidet for å øke norske investeringer i utviklingsland har gått stadig tyngre de siste årene, og peker spesielt på vannkraftsektoren.
Onsdag, 14 mars, 2018 - 09:18
Fredagskommentar:
Det er et selsomt spill som utfolder seg i Stortinget rundt behandlingen av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Denne tilslutningen holdes som gissel for å presse Stortinget til en lovendring som stortingsflertallet i utgangspunktet er imot.
Fredag, 16 mars, 2018 - 09:56
NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs».
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:24
Kuldeperiodene vi har hatt denne vinteren har tappet av energiressursene i Norden og resten av Europa, kan vare flere uker fremover og gi økt etterspørsel etter strøm.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:42
Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 11:41
Stortingets energi- og miljøkomité vil utrede en utjevningsordning for nettleien.
Mandag, 12 mars, 2018 - 09:19
Først sju år etter AMS-forskriften, og seks år etter at Folkehelseinstituttet slo fast at stråling fra AMS-målerne ikke utgjør noen helserisiko, finner Helsedirektoratet grunn til å presisere at legeerklæring på såkalt «el-overfølsomhet» strider mot helsepersonelloven.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 11:32
Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:38
Flere norske veistrekninger og tunneler må i perioder stenges fordi mus gjør hærverk på det elektriske anlegget. Høyteknologiske feller kan løse problemet.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:53
Digital kommunikasjonsteknologi helt ut i selve koblingsanlegget kan redusere kostnader, øke funksjonalitet og driftssikkerhet samt bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:30
Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.
Fredag, 16 mars, 2018 - 14:52