Hafslund går ut av 2017 med solid økonomi og markerer styrke som et rendyrket nettselskap. (Foto: Tore Halvorsen)

Står støtt som rendyrket nettselskap

Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2017 på 612 millioner kroner. Samtidig har Hafslund Nett styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper. Ved årsskiftet var nærmere to tredeler av totalt 700.000 nye automatiske målere installert.
Fredag, 16 februar, 2018 - 09:34

Kilde: Hafslund

Oslo kommune gjennomførte 4. august 2017 transaksjonen i Hafslund der Hafslund ASA ble strøket fra notering ved Oslo Børs, og Hafslund Marked, Hafslund Varme og Hafslund Produksjon solgt. Hafslund AS ble etablert med Hafslund Nett som hovedvirksomhet, og Oslo kommune som 100 prosent eier. EBITDA for virksomheten som i dag utgjør Hafslund AS med datterselskaper for 2017 ble 1634 (1636) millioner kroner, og er på nivå med 2016. Resultatet etter skatt for videreført virksomhet ble 612 (661) millioner kroner i 2017, noe lavere enn i 2016 hovedsakelig på grunn av høyere finanskostnader.

– Hafslund Nett gjennomfører kontinuerlig driftsoptimaliseringer og kostnadsforbedringer, og har i 2017 styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

NVEs regulering premierer selskaper med høy effektivitet relativt til andre nettselskaper. Jo høyere effektivitet, jo høyere avkastning til eier og lavere tariffer for kundene.

Hafslund hadde ved årsskiftet installert 412.400 av totalt 658.000 målere til husholdningskundene. Samtidig er det etablert en helt ny IT-infrastruktur for å nyttiggjøre de store datamengdene fra de nye målerne og andre sensorer i nettet til mer effektiv drift og utvikling av nettet, og bedre tjenester for kundene.

– AMS-prosjektet etablerer fundamentet i digitaliseringen av strømnettet. De store datamengdene fra AMS-målerne gir oss blant annet mulighet til å bruke maskinlæring for å automatisere prosesser som feilretting og utarbeiding av vedlikeholdsplaner, sier Ruyter.

Investeringene i AMS og i forsyningsnettet økte med 59 prosent fra 2016 til 1,6 milliarder kroner i 2017. De økte investeringene de siste årene vil gi reduserte vedlikeholdskostnader og reduserte kostnader som følge av digitalisering. Investeringsnivået er ventet å bli redusert til løpende drifts- og vekstinvesteringer i 2019 som følge av at installasjon av AMS-målere vil sluttføres.

Hafslund har en god underliggende organisk vekst som følge av befolkningsøkning og investeringer i nettet. Samtidig søkes nye vekstmuligheter både organisk og strukturelt.

– Hafslund har som mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen av sektoren. Samtidig skal Hafslund legge til rette for og bidra til et mer elektrifisert samfunn med lave utslipp av klimagasser og godt lokalt miljø, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

På forsiden nå

Stortinget fjerner kravet om funksjonelt skille for energiselskaper med færre enn 30 000 kunder. Det ber også regjeringen utrede modeller for utjevning av nettleien.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:13
Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:03
Det ble foretatt 6 % flere leverandørskifter blant husholdningene i 4. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Økningen blant næringskundene er på hele 47 % for samme periode.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:08
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med å utrede alternative fremtidige energiløsninger for Svalbard, med hovedvekt på energiløsninger for Longyearbyen. I tillegg skal det vurderes om enkelte energiløsninger kan være relevante i de øvrige lokalsamfunnene på Svalbard.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:19
Mange har forsøkt å finne løsninger som kan stoppe orkaner før de treffer land og menneskeliv går tapt. Norske forskere mener løsningen ligger i kalde bobler.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:48
I går åpnet ASKO sitt nye vindkraftverk i Rogaland, som representerer en milepel i matvarekonsernets arbeid med å bli klimanøytral.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:13
Nedgravde rør er sårbare ved flom, spesielt ferske rørgrøfter i bratt terreng. Flomsikring er et tema på NVE-dagen 20. mars.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:35
Kjell Roland slutter som sjef for Norfund etter 12 år i stillingen. Han mener arbeidet for å øke norske investeringer i utviklingsland har gått stadig tyngre de siste årene, og peker spesielt på vannkraftsektoren.
Onsdag, 14 mars, 2018 - 09:18
Fredagskommentar:
Det er et selsomt spill som utfolder seg i Stortinget rundt behandlingen av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Denne tilslutningen holdes som gissel for å presse Stortinget til en lovendring som stortingsflertallet i utgangspunktet er imot.
Fredag, 16 mars, 2018 - 09:56
NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs».
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:24
Kuldeperiodene vi har hatt denne vinteren har tappet av energiressursene i Norden og resten av Europa, kan vare flere uker fremover og gi økt etterspørsel etter strøm.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:42
Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 11:41
Stortingets energi- og miljøkomité vil utrede en utjevningsordning for nettleien.
Mandag, 12 mars, 2018 - 09:19
Først sju år etter AMS-forskriften, og seks år etter at Folkehelseinstituttet slo fast at stråling fra AMS-målerne ikke utgjør noen helserisiko, finner Helsedirektoratet grunn til å presisere at legeerklæring på såkalt «el-overfølsomhet» strider mot helsepersonelloven.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 11:32
Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:38
Flere norske veistrekninger og tunneler må i perioder stenges fordi mus gjør hærverk på det elektriske anlegget. Høyteknologiske feller kan løse problemet.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:53
Digital kommunikasjonsteknologi helt ut i selve koblingsanlegget kan redusere kostnader, øke funksjonalitet og driftssikkerhet samt bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:30
Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.
Fredag, 16 mars, 2018 - 14:52