Til Forskningsrådet er det innkommet 100 søknader til utlysning av 100 MNOK til forskerprosjekter på bioøkonomi. Midt i desember vil tildelingene være klare. (Illustrasjonsfoto: Treteknisk)

100 søknader til forskning på bio

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:48

Kilde: ENERGIX

Forskningsrådet mottok 100 søknader til utlysningen 100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi. Det ble totalt søkt om 944 millioner kroner.

I utlysningen ba vi om søknader som vil bidra til mer effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av fornybare biologiske ressurser og økt verdiskaping, spesielt gjennom synergier på tvers av næringer, sektorer og fagområder. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK2, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL. 

Det var mulig å søke på to ulike deler, hvor det i del 1 er satt av inntil 40 av de 100 millionene til prosjekter innenfor BIONÆRs ansvarsområder. Til del 2 er det satt av 60 millioner til fellesutlysningen mellom alle de seks programmene (BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL). Søknader som krysser sektorer, næringer og/eller verdikjeder vil bli prioritert i søknadsbehandlingen.

Utlysningen gjelder forskerprosjekt med varighet på 3-4 år. Det tas sikte på å innvilge 10-15 prosjekter, hver med en ramme innenfor 6-10 millioner.

Videre prosess

Søknadene skal nå gjennom en administrativ forhåndsvurdering. Deretter sendes søknadene til vurdering hos internasjonale fageksperter. I begynnelsen av november møtes ekspertene for å diskutere og rangere søknadene. Et programstyreutvalg med medlemmer fra styrene til programmene som deltar, fatter vedtak i desember om hvilke prosjekter som skal finansieres. Så fort beslutning om tildeling foreligger, vil det bli publisert en liste over prosjektene som får tildeling på våre nettsider. 

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32