Kraftforsyningen var en vesentlig bidragsyter til investeringsvekst i norsk økonomi i 2018. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Bidro til vekst i 2018

Endelige tall viser at samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med 7,5 prosent fra 2017 til 2018. Oppgangen henger sammen med økte investeringer i kraftforsyning. Nye anslag for 2019 er også positive og antyder en vekst på 8,3 prosent.
Torsdag, 21 februar, 2019 - 09:21

Av: Anel Finci, SSB

Endelige tall for 2018 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 217,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en tydelig investeringsvekst på 7,5 prosent sammenlignet med de utførte investeringene i 2017. Veksten kan hovedsakelig tilskrives en kraftig oppgang på 27 prosent innenfor kraftforsyning, men økte investeringer i industrien og olje- og gassvirksomhet bidrar også positivt. 

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2019 er også positive, og det antydes en klar vekst på 8,3 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018. Oppgangen i 2019 drives av at det indikeres en tydelig økning i olje- og gassvirksomhet samt en sterk vekst i industriinvesteringene. 

Ifølge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 3. til 4. kvartal 2018:

  • Olje og gass: 8,3 prosent
  • Industri: - 2,3 prosent
  • Kraftforsyning: - 3,9 prosent

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 40 milliarder kroner i 2018. Dette er hele 27 prosent mer enn de utførte investeringene i 2017. Et svært høyt investeringsnivå innenfor både produksjons- og distribusjonsleddet forklarer denne veksten. Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker, mens økningen i distribusjonsleddet kan knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2019 antyder nå en liten nedgang i investeringene på 3 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 gitt i februar i fjor. Fallet skyldes en tydelig nedgang på 13 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye AMS-målere har blitt ferdigstilt i 2018. Den samlede nedgangen blir derimot dempet av vekst i produksjonsleddet. Økningen i produksjonsleddet skyldes ytterligere intensivering av vindkraftutbyggingen.

Utførte investeringer i industrien beløp seg til 24,3 milliarder kroner i 2018 - målt i løpende verdi. Dette utgjør en sterk vekst sammenlignet med 2017 på 14 prosent. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsmiddelindustrien som står bak investeringsoppgangen i industrien. I tillegg bidro også næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri positivt. Den samlede oppgangen i 2018 ble derimot dempet av et klart fall i metallindustrien. Fallet henger sammen med at noen store enkeltprosjekter ble ferdigstilt og avsluttet i 2017. 

De siste anslagene for industriinvesteringene i 2019 antyder en kraftig vekst, og det ligger nå an til en oppgang på hele 30 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018. Hovedårsaken til veksten i 2019 er at kapitalintensive næringer, som metallindustrien samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, melder om svært store investeringer. I tillegg meldes det om betydelig investeringsvekst i næringsmiddelindustrien. Samtidig bidrar også store enkeltprosjekter innenfor næringer som papir- og papirvareindustrien og maskinreparasjon- og installasjon til positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.

Investeringsanslagene for industrien i 2019 er tydelig oppjustert siden forrige måling. Dette er en normal utvikling i anslagsløpet og henger delvis sammen med at flere virksomheter har fått utarbeidet investeringsbudsjett for 2019. Oppjusteringen viser at tidlige investeringsanslag bør tolkes med varsomhet.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32