En ny dag gryr for tingenes internett i Norge, med en standardiseringskomite opprettet av NEK. (Illustrasjon: Adobe)

Internet of Things

Vi omgir oss stadig med flere og flere produkter som snakker med hverandre over internett. Dette tingenes internett, eller Internet of Things, ville ikke vært mulig uten standardisering. Myndighetene har sett dette og vil nå prioritere deltakelse i standardiseringsarbeidet.
Tirsdag, 19 februar, 2019 - 09:18

Kilde NEK (Norsk Elektroteknisk Komite)

Antallet Internet of Things-enheter i samfunnet øker enormt, og de påvirker alle aspekter av livene våre. IoT er med oss i alt fra autonome kjøretøy til presisjonslandbruk, fra smart-produksjon til helsevesen og smarte byer. Innenfor Internet of Things blir «ting» integrert med IT-systemer, slik at elektroniske enheter kan registrere og reagere på den fysiske verden. Enhetene omgir oss på alle kanter, hvilket gir et stort behov for tillit, sikkerhet og interoperabilitet for å kunne gi et grunnlag for videre vekst av teknologien. Forventningen er at det i 2020 vil være 25 milliarder «ting» koblet til internett over hele verden. Bain & Company anslår at det totale markedet for Internet of Things vil vokse til rundt 520 milliarder dollar i 2021. Det er mer enn det dobbelte av de 235 milliarder dollarene som ble brukt i 2017.

På grunn av det stadig voksende behovet for å knytte ting sammen over internett er det også et økende behov for at løsninger fungerer på tvers av sektorer og plattformer. Interoperabilitet er viktig for å kunne koble samme smarte komponenter på alle områder og for å få disse til å kommunisere. Standarder er en forutsetning for interoperabilitet. Eller sagt på en annen måte, standarder må til for å få tingene til å snakke sammen.

Nasjonal strategi for digital sikkerhet

I sin presentasjon av nasjonal strategi for digital sikkerhet presenterte myndighetene nylig en tiltaksoversikt. Her fremheves at «Norge skal være til stede på internasjonale arenaer hvor standarder for digital sikkerhet utvikles», og at det skal «prioriteres deltakelse i en nystartet standardiseringskomite, 1/SC 41 «Internet of Things». Det skal engasjeres eksperter og samarbeid med forskningsmiljøer inngår i prosjektet.»

Hvorfor standardisere?

For å utnytte fordelene ved tingenes internett fullt ut, er utrulling og bruk av IoT på stor skala en nødvendighet. En forutsetning for dette er at tilkobling og interoperabilitet mellom applikasjoner i forskjellige applikasjonsdomener er blitt standardisert og utviklet i henhold til dette. På grunn av blant annet dette er IoT-standarder og økosystemer sett på som avgjørende for at storskala IoT skal bli en suksess.

Økt konkurransekraft

Utvikling av standarder øker konkurranseevnen og spiller en viktig rolle i internasjonal handel, utvikling og markedsåpning. Deling av ideer og innovasjoner og utveksling av erfaringer i testbeds fungerer mer effektivt ved å anvende de riktige Internet of things-standardene. I tillegg til sektorspesifikke IoT-standarder og innovasjoner er knyttingen av horisontale forbindelser i IoT-standardisering av stor betydning for suksess.

En ny nordisk studie viser at standarder øker den økonomiske veksten og bidrar til at selskaper får tilgang til utenlandske markeder. Den nye studien, som er gjort i de nordiske landene viser at standarder er knyttet til 28 prosent av veksten i BNP. Selskaper drar mest nytte av standarder ved at de får tilgang til utenlandske markeder og sikrer kvaliteten på sine produkter. Et stort flertall av respondentene, 87 prosent, sier at standardisering spiller en nøkkelrolle i deres framtidige forretningsplaner.

Mulige fordeler ved deltakelse i standardiseringsarbeid er:

 • Raskere og lettere tilgang til internasjonale utkast og publiserte standarder for IoT
 • Innflytelse på IoT internasjonale standarder
 • Posisjonering og tidlig innstilling av IoT forretningsstrategi
 • Man kan få et forsprang i markedet
 • (Inter)nasjonalt teknologisk og kommersielt nettverk
 • Ny innsikt i IoT innovasjon og utvikling
 • Økt status

 

Link til en veiledning for nasjonalt, og for norsk deltakelse i internasjonalt, standardiseringsarbeid finner du på Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine sider over regler og retningslinjer i komitearbeid.

Den internasjonale komiteen for tingenes internett

NEK har opprettet standardiseringskomiteen NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things. Denne komiteen representerer Norge i det internasjonale arbeidet for Internet of Things. Det internasjonale arbeidet vil foregå i komiteen ISO/IEC JTC 1/SC 41 – Internet of Things and related technologies. De store internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO og IEC har gått sammen om å danne komiteen, hvor det finnes arbeidsgrupper som fokuserer på:

 • Arkitektur
 • Interoperabilitet
 • Applikasjoner
 • Wearables
 • Trustworthiness
 • Industriell IoT
 • Edge Computing
 • Real Time IoT
 • IoT Use Cases, inkludert klassifisering og verifikasjon

NEK har unik posisjon for å fremme norske interesser, og deltakelse i NEK sin normkomite gir medlemmene en unik posisjon for direkte påvirkning av fremtidige normer og derved også forskriftene. NEK er utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet som Norges representant mot den europeiske organisasjonen for elektroteknisk-standardisering, CENELEC, og har enerett på deltakelse i de komiteer hvor de tekniske krav fastlegges. Den eneste mulighet for å få gjennomslag for spesielle norske interesser og ønsker, eventuelt forhindre vedtak som er vanskelig å akseptere for Norge, er gjennom aktiv deltagelse i IECs og CENELECs komiteer. Medlemmer av NEKs normkomiteer har automatisk plass i de tilsvarende IEC- og CENELEC-komiteer.

Opprop!

For å representere norske interesser på vegne av bedrifter, organisasjoner, myndigheter og høyskoler etablerer NEK en standardiseringskomite for IoT. Interessenter kan delta i og bidra til videreutvikling av IoT-standarder ved å bli med i denne standardkomiteen.

Vi vil gjerne høre fra deg om din bedrift eller organisasjon er påvirket av, eller involvert i IoT. NEK søker aktivt å samle alle de med stor interesse for IoT  for å  ivareta de norske interessene i dette viktige arbeidet.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32