I den nye industrielle satsingen til Enova er det blant annet et mål å få flere oppdrettsanlegg over på landstrøm. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Ny og spisset satsing

Enova lanserer ny og spisset satsing på fornybar og effektiv energibruk i industrien. Utfasing av fossil energi, bedre utnyttelse av spillvarme og flere oppdrettsanlegg over på landstrøm er satsingsområdene i første runde.
Onsdag, 20 februar, 2019 - 09:38

Kilde: Enova

-På veien mot en industri uten utslipp i 2050 må Norge få til to ting. Vi må utvikle flere nullutslippsløsninger, og vi må flere til å ta i bruk teknologi som allerede finnes, men som av ulike grunner ikke tas i bruk i stort nok volum. Denne nye satsingen skal bidra til det siste. Med et slikt tilbud på plass kombinert med vår sterke satsing på nye nullutslippløsninger skal vi bidra til at industrien kutter utslipp på kort og lang sikt, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Tre satsinger

Det nye tilbudet er rettet mot spissede målgrupper gjennom tematiske satsinger to ganger i året. De første tematiske satsingene er spillvarmeutnyttelse, utfasing av fossile energibærere og landstrøm til oppdrettsanlegg.

-De to første henger egentlig sammen. Bruk av fossile energibærere til varmeformål i industrien innebærer vesentlige klimagassutslipp. Samtidig har industrien mye varme som i dag går til spille som kunne vært utnyttet både til varme- og kraftformål. Vi ønsker både å støtte teknologi og løsninger som bidrar til at industrien får utnyttet mer av denne spillvarmen, og andre tiltak som kan redusere behovet for fossil energi, som for eksempel biobrensel og varmepumper, sier Nakstad.

Grunnen til at disse løsningene ikke tas i bruk i stor nok grad i dag, er enten at investeringskostnadene er for høye eller at industribedriften har nok erfaring med løsningene til at de tar sjansen på å ta dem i bruk. Enova avviklet nylig tilbudet om energiledelse i industrien, og mener at det nå på høy tid å gå fra analyser til handling.

-Vi håper dette tilbudet gir markedet det nødvendige skyvet som må til for at disse løsningene skal bli fullt ut konkurransedyktige. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med industrien gjennom mange år, og vet at det er mange bedrifter som er både ivrige og flinke til å kutte energibruk og utslipp gjennom smarte løsninger, sier Enovadirektøren.

Siste runde med landstrøm til oppdrettsanlegg

Mens de to andre satsingene er nye, markerer det siste temaet avslutningen på Enovas støtte.De siste årene har en rekke oppdrettsanlegg erstattet dieselaggregat med elektrisitet fra land. Over 80 lokaliteter har gått fra fossilt til fornybart. Nå mener Enova at denne omstillingen vil fortsette uten deres hjelp.

-Både vi og bransjen har investert betydelige midler i dette, og gjennom det redusert dieselforbruket med nesten 6 millioner liter i året. Nå tar vi et siste krafttak. I framtiden vil vi fokusere på de løsninger som også kan få anlegg hvor det er lite hensiktsmessig med strøm fra land over på fornybar energi, framhever Nakstad.

Ønsker innspill

Støtteprogrammets tematiske satsinger kan endres for hver søknadsfrist og Enova ønsker innspill fra markedet i forhold til prioriteringene.

Temaene for hver utlysning vil bli beskrevet på programmets hjemmeside på www.enova.no

Dette er områder som Enova vil støtte:

Spillvarmeutnyttelse: Industrien har mange varmestrømmer som kan utnyttes til varme- eller kraftformål, men som i dag går til spille. Enova ønsker å stimulere til økt utnyttelse av spillvarme, med hovedvekt på økt utbredelse av teknologi og løsninger som har overføringsverdi utenfor den enkelte bedrift og som har potensiale til å kunne etablere seg i markedet uten støtte på sikt.

Utfasing av fossile energibærer: Bruk av fossile energibærere til varmeformål i industrien innebærer vesentlige klimagassutslipp. Enova ønsker å stimulere til erstatning av fossil energibruk med klimavennlige alternativer, som økt bruk av fast biobrensel eller varmepumper som benytter ekstern varmekilde.

Landstrøm til oppdrettsanlegg: Energibruken på oppdrettsanlegg er i høy grad basert på fossile energibærere. Enova ønsker å stimulere til erstatning av fossil energi med klimavennlige alternativer, som elektrifisering fra land for anlegg der dette er hensiktsmessig. Et stort antall prosjekter har allerede mottatt støtte til landstrøm, og Enova ønsker framover å øke fokus på alternativer til dette. Denne utlysningen er siste mulighet til å søke om støtte til elektrifisering fra land.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32