Vindmøller kan ende opp med å bli vesentlig høyere enn planlagt. Illustrasjonsfoto: Vestas

Måkaknuten får bygge stort

OED lar Norsk Vind Energi bygge 200 meter høye møller på Måkaknuten.
Tirsdag, 12 mars, 2019 - 08:34

I mai 2017 godkjente Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at den installerte effekten i Måkaknuten vindkraftverk kunne økes fra det planlagte 66 MW til 99 MW. Vindparken, som skal få en produksjon på 350 GWh/år, skal bygges i den såkalte Bjerkreimsklyngen i Gjesdal og Bjerkreim kommuner i Rogaland.

Ifølge søknaden skulle ikke den økte effekten gjøre turbinene vesentlig større, noe NVE tok for god fisk. Dette viste seg ikke å stemme.

200 meter høye

I miljø-, -transport og anleggsplanen, sendt inn i november 2017 og mars 2018, gikk det nemlig fram at turbinene økte fra 150 til 200 meter. Navhøyden ble 37 meter høyere, tipphøyden 50 meter høyere og rotordiameteren 26 meter større enn det som lå til grunn i konsesjonssøknaden. Alt ble likevel godkjent av NVE.

Økningen førte til klager fra Rogaland fylkeskommune og Forum for natur og friluftsliv Rogaland, som blant annet fryktet for konsekvensene for rovfugl og hubro. De mente NVEs vedtak innebar brudd på en rekke forskrifter og at en så stor økning i turbinhøyden burde utløst ny behandling og avvisning av søknaden.

OED godkjente

Klagen førte til at Olje- og energidepartementet (OED) ba NVE komme med en vurdering av hva de økte turbinene hadde å si for fuglelivet. NVE konkluderte med at effekten kunvar marginalt negativ, at mulige påvirkninger var usikre og at ingen truede bestander ville bli svekket.

Det har OED valgt å feste lit til, og har godkjent økningen av turbinstørrelsen, går det fram i et brev Energiteknikk har sett.

Departementet viser til at konsesjon til et vindkraftverk ikke gis til en konkret utbyggingsløsning, men til et planområde med en maksimal effektinstallasjon. Senere utvikling og endring av prosjektene er i seg selv ikke noe som utløser konsesjonsbehandling, men noe som avklares i detaljplanene, understreker OED. 

Tvilsomt premiss

Likevel får NVE en ørliten korreks for utformingen av vedtaket.

«Etter departementets vurdering kan det likevel stilles spørsmål ved premissen i vedtaket vedrørende økt installert effekt om at turbinenes ytre mål ville bli tilnærmet likt som lagt til grunn i det opprinnelige konsesjonsvedtaket», skriver OED.

Samtidig understreker departementet at det har vært en utvikling av turbinteknologien med stadig høyere effekt i hver turbin.

«Selv om denne utviklingen har pågått i lang tid, med stadig større effekt i hver turbin, har det i den helt siste tiden vært en akselererende utvikling i høyden på turbinene. På noen år har maksimale høyder gått fra under 150 meter til godt over 200 meter. Etter departementets vurdering kan det derfor ikke legges til grunn at NVE i planendringsvedtaket av 16. mai 2017 burde ha lagt til grunn og vurdert konsekvensene av høyere turbiner», skriver OED. 

Zürich kommunes energiselskap, ewz, kjøpte nylig Måkaknuten vindpark. Norsk Vind Energi AS skal bygge og drifte vindkraftverket. Utebyggingen skal starte umiddelbart. 

Norges Televisjon hadde også klaget på at møllene ble høyere og kan forstyrre TV- og radiosignalene men heller ikke dem ga OED medhold.

På forsiden nå

Det er plass i nettet ved gassanlegget på Nyhamna til å ta imot 350 MW havvind fra Havsul, hvis parken automatisk kobles fra hvis det oppstår problemer i nettet på land.
Fredag, 22 mars, 2019 - 12:57
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste av dem var krafttransformatorer for kraftbransjen. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Etter å ha vært assisterende jernbanedirektør og konsulent er Gunnar G. Løvås tilbake i Statnetts konsernledelse.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 19:54
40 TWh fornybar kraft kan erstatte 95 TWh fossil, altså mer enn en halvering av energibruken, ifølge Statnetts estimater.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 21:18
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Lørdag, 16 mars, 2019 - 23:55
Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:06
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 16:42
Fredagskommentar:
Vi regner med at de fleste av våre lesere har registrert at flere av de sakene som er publisert på dette nettstedet denne uken er lagt bak betalingsmur. Det henger sammen med en kvalitetsmessig oppgradering av innholdet.
Fredag, 22 mars, 2019 - 20:42
I januar 2021 kommer nye skip fra Hurtigruten og Havila til å betjene kystruta. Skipene er "plug in hybrider" slik at behovet for strøm til hotelldrift og batterier kan dekkes av landstrøm.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 12:33
Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen er to viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte elver i indre strøk i Sør-Norge har relativt stor sannsynlighet for stor vårflom.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 14:31
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Mandag, 18 mars, 2019 - 18:56
I Oslo skal Fortum Charge & Drive bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier. Selskapet inviterer bilprodusenter til å bli med på prosjektet.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:20
NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 11:13
Enova ga tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter i Norge i 2018. I tillegg ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i norske hjem. Dermed endte tildelingene på totalt 2,1 milliarder. Statsforetaket er tilfreds med resultatet i de fleste sektorer, men etterlyser flere banebrytende industriprosjekter.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:16
Norsk Vind Energi AS har sendt inn melding til NVE på vindkraftverket Hordavind i Nordhordland. Prosjektet på 1.500 MW forventes å ha årlig kraftproduksjon på over 5 TWh. Hordavind vil være et av Europas største vindkraftverk.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:30