Søk

3121 - 3140 av 3218 treff
Tafjord-konsernets årsregnskap viser et resultat etter skatt for 2015 på 42. mill. kr. Det svake resultatet skyldes hovedsakelig lave kraftpriser og mindre produksjon enn normalt.
9. april 2016 - 11:40
NVE har ilagt Troms Kraftforsyning og Energi AS et overtredelsesgebyr på kr 300 000 for brudd på manøvreringsreglementet for Galggojavri i Skibotnvassdraget høsten 2014.
8. april 2016 - 15:04
Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer og muligheter møter energibransjen i årene framover? Dette er et av hovedtemaene på årets nasjonale beredskapskonferanse som arrangeres på Sola. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som arrangerer konferansen i samarbeid med Lyse Elnett.
8. april 2016 - 9:34
Norconsult etablerer ny konsernledelse. – Endringene skal bidra til at vi raskere når våre strategiske mål om økt konkurransekraft og fortsatt lønnsom vekst, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.
8. april 2016 - 9:30
I kjølvannet av at Stortinget vedtok et krav til selskapsmessig- og funksjonelt skille presses det nå på fra kommersielle aktører, der budskapet er gjør det nå, eller så taper du terreng. Er det slik, eller?
8. april 2016 - 9:26
Enoro har gjennomført en oppdeling av Eidsiva Energis kundesystem, ElWin. Det som før var et felles system for Eidsiva Marked og Eidsiva Nett har nå blitt delt inn i to separate kundedatabaser. Bakgrunnen for å gjennomføre splittingen av felles kundedatabase var NVEs krav om systemmessig og funksjonelt skille. Eidsiva ønsket også å gjennomføre delingen før innføring av Elhub i 2017 (en sentral datahub for hele kraftbransjen i Norge) og innføringen av automatiserte strømmålere.
8. april 2016 - 9:22
Styret i BKK AS foreslår at det for 2015 utbetales et utbytte til eierne på 450 millioner kroner. De siste ti årene har BKK betalt ut rundt 9 milliarder kroner i utbytte til eierne.
8. april 2016 - 9:19
Aktørene i den norske solklyngen mener markedet for bygningsintegrerte solceller har et stort og uforløst potensial. Derfor søker de nå om Arena-midler for å kunne øke aktivitetene.
7. april 2016 - 12:30
Det er store muligheter for å etablere mange lønnsomme arbeidsplasser ved å utnytte våre våre naturressurser gjennom utbygging av fornybar energi. Vannkraften skal også sikre vår velferd i fremtiden.
7. april 2016 - 12:28
NVE, som forvalter regelverket for kraftberedskap og strømforsyning her i landet, visste ikke at DSB hadde avdekket alvorlig svikt i det gamle kabelanlegget på Nore I som gjør at det store kraftverket til Statkraft kan havarere når som helst.
7. april 2016 - 9:56
Troms Kraft Nett åpner lommeboken for fornyelse og oppgraderinger i strømnettet. De nærmeste årene fremover skal det investeres 1,6 milliarder kroner.
7. april 2016 - 8:08
Nå, 20 år siden det ble oppdaget at laksen i Lærdalselva var smittet av lakseparasitten gyrodactylus salaris, stiger optimismen på vegne av lærdalslaksen. Østfold Energi eier Ljøsne klekkeri, som har en kapasitet på en million yngel og hvert år leverer 14 950 settefisk til Lærdalselva.
7. april 2016 - 8:03
Dieselbussene skal om få år byttes ut med fossilfrie alternativer. Derfor demonstrerte Siemens og Volvo elbusser og ladeløsninger for politikere, kollektivselskaper og publikum tidligere denne uken.
7. april 2016 - 8:00
Hvordan kan tilsyn av elektriske anlegg i et fremtidsperspektiv best mulig organiseres. Dette er spørsmålet som DSB og NEK sammen stiller i en utredning som skal legges frem for den sentrale ledelser i DSB før sommeren.
7. april 2016 - 7:55
Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor. Miljöpartiet har et spesifikt ønske om å legge ned kjernekraften og erstatte denne med fornybar energy.
6. april 2016 - 15:02
Østfold Energi har gått inn som medlem i NCE Smart Energy Markets i Halden. I tillegg til å bli partner i klyngen, ønsker selskapene å se på mulighetene for å sette i gang konkrete samarbeidsprosjekter. Et forskningsprosjekt, etablering av et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) er ett mulig prosjekt som vurderes.
6. april 2016 - 9:41
Produksjonen av kraft var 14 088 GWh i februar 2016. Dette er 9,4 prosent høyere sammenlignet med februar 2015.
6. april 2016 - 9:38
NVE ønsker å legge til rette for at boligselskap kan bli plusskunder, og at boligselskapets produksjon av elektrisitet skal kunne gå til dekning av strømforbruk i boligselskapet og boligselskapets boenheter. For å legge til rette for dette har NVE i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som kan implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub).
6. april 2016 - 9:35
Lyse Produksjon AS har solgt sin minoritetspost på 26,7 prosent i vindkraftprosjektet Skinansfjellet i Hå kommune til Norsk Vind Energi AS. Skinansfjellet vindpark utgjør ett av fem planlagte prosjekter i Bjerkreimsområdet.
5. april 2016 - 12:08
Med verknad frå 1. april 2016 overtek lokale investorar naturgassverksemda til SKL (Sunnhordland Kraftlag). Det er viktig i eit lokalt og regionalt perspektiv. Dei nye eigarane overtek ei satsing SKL har hatt sidan 2007, der ein har utvikla og bygd infrastruktur for naturgass på Stord.
5. april 2016 - 9:42