Også 2015 var preget av lave kraftpriser, noe som setter resultatene fra energivirksomheten vår under press, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. (Foto: Lyse)

Lyse-økonomi under press

Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 708 millioner kroner i 2015. Også fjoråret var preget av lave kraftpriser, og den høye produksjonen kompenserte ikke for fallet i markedspriser på kraft. Televirksomheten fortsetter veksten, og har styrket markedsposisjonen også gjennom fjoråret.
Torsdag, 17 mars, 2016 - 16:17

Kilde: Lyse

Tall i millioner kroner

2015

2014

2013

Driftsinntekter

5 888

6 102

6 504

EBITDA (Driftsresultat før avskrivninger)

2 548

4 142

2 731

Driftsresultat

1 656

3 344

1 878

Resultat før skattekostnad

1 270

2 925

1 300

Årsresultat

   708

2 204

   506

 

– Også 2015 var preget av lave kraftpriser, noe som setter resultatene fra energivirksomheten vår under press.  Vi produserte 6,5 TWh vannkraft i fjor, noe som er betydelig over normalproduksjonen på 5,7 TWh. Økt produksjon kunne likevel ikke kompensere for fallet i markedsprisene på kraft, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Televirksomheten styrket seg i 2015, både gjennom organisk kundevekst og oppkjøp. Ved utgangen av året hadde virksomheten 407 000 aktive bredbåndskunder, og et årsresultat før skatt på 362 millioner kroner – en økning på 52 millioner kroner mot året før.

Lyse-konsernets årsresultat for 2015 var betydelig lavere enn for 2014. Nygaard minner om at årsresultatet for 2014 var uvanlig høyt. – Dette hadde primært to årsaker. Vi solgte 51 prosent av nedstrømsdelen i LNG-virksomheten i Skangas til finske Gasum, og dessuten inntektsførte vi urealiserte valutagevinster på langsiktige kraftkontrakter.

Torsdag 17. mars ble det også offentliggjort at Lyse selger LNG-fabrikken i Risavika til Skangas. Lyse vil fortsatt opprettholde sin eierandel på 49 prosent i Skangas. Finske Gasum eier de resterende 51 prosentene.

Utbytte
Styret foreslår at det utbetales 420 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

I 2015 mottok kommunene dessuten 100 millioner kroner i avdrag og 77 millioner kroner i renter på ansvarlig lån.

Konsernet utbetaler dermed totalt 597 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2015.

Det foreslåtte utbyttet på 420 millioner kroner fordeles slik:

 

Stavanger kommune

 

183 439 200

Sandnes kommune

82 030 200

Sola kommune

36 712 200

Time kommune

24 494 400

Klepp kommune

17 761 800

Hå kommune

15 897 000

Randaberg kommune

13 771 800

Eigersund kommune

12 394 200

Strand kommune

10 634 400

Rennesøy kommune

4 830 000

Hjelmeland kommune

4 174 800

Gjesdal kommune

3 918 600

Finnøy kommune

3 817 800

Lund kommune

2 994 600

Bjerkreim kommune

2 150 400

Kvitsøy kommune

978 600

 

 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.