Svake kraftpriser preger resultatutviklingen i Akershus Energi. På bildet løftes et av aggregater på plass i nye Rånåsfoss III kraftstasjon. (Foto: Akershus Energi)

Svakere i Akershus Energi

Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et årsresultat etter skatt, og korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 128 millioner kroner for 2015, mot 159 millioner kroner i 2014. Svært lave kraftpriser bidro til det svake resultatet. Sikringssalg av kraftproduksjonen i 2015 har gitt positivt bidrag.
Fredag, 18 mars, 2016 - 16:05

Kilde: Akershus Energi

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2015 på henholdsvis 2 532 GWh og 134 GWh, mot 2 480 GWh og 134 GWh i 2014. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2015 på 17,7 øre/kWh mot 22,9 øre/kWh i 2014. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris var i 2015 på 23,1 øre/KWh.

Forventer fortsatt lave kraftpriser

Konsernet forventer lave kraftpriser framover og gjennomfører flere tiltak for å møte denne situasjonen. 

Konsernet har lagt til grunn følgende prioriterte aktiviteter, med stor vekt på resultatforbedringer i perioden 2017 – 2020:

  • Gjennomføre ytterligere effektivisering og kostnadsreduksjoner i konsernet.
  • Investere i nye områder som eiendom og datasenter for å diversifisere konsernets virksomhet og øke inntjeningen.
  • Innføre nye vedlikeholdsprogrammer for produksjonsanlegg. Dette gir reduserte kostnader og bedre driftsmarginer fra produksjonsenhetene.
  • Vurdere alternative modeller for å oppnå best mulig pris for salg av kraften.

Konsernet mener at man skal møte den krevende utviklingen i kraftmarkedet på en offensiv måte, og mener det er avgjørende å gjennomføre flere aktiviteter og tiltak fremover.

Bildetekst:

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.