I rapporten «Driften av kraftsystemet i 2015» slår NVE fast at det meste er på stell i vår elektriske infrastruktur. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Det meste var på stell i 2015

God ressurssituasjon og jevnt over god leveringspålitelighet kjennetegnet driften av det norske kraftsystemet i fjor. I NVE-rapporten «Driften av kraftsystemet 2015» presenteres ulike forhold som påvirket forsyningssikkerheten.
Fredag, 17 juni, 2016 - 12:09

Kilde: NVE

Mildt vær og mye nedbør bidro til at ressurssituasjonen i Norge var god gjennom hele 2015. I løpet av året kom det 31,5 TWh mer nedbør og 23 TWh mer tilsig enn normalt.

Leveringspåliteligheten i kraftsystemet er jevnt over god. Hver kunde opplevde i gjennomsnitt 0,3 varslede avbrudd og 1,8 ikke varslede avbrudd på over 3 minutter. Stormene Nina på Vestlandet og Ole i Lofoten og Vesterålen forårsaket at mer enn 60 prosent av såkalt ikke levert energi på grunn av driftsforstyrrelser i 2015, kom i januar og februar.

Med mer uregulerbar kraftproduksjon og økt utvekslingskapasitet med andre kraftsystemer enn det nordiske, vil man i årene som kommer kunne oppleve større og hurtigere endringer i kraftsystemet. Det er viktig med videre arbeid for å sikre godt samarbeid om tiltak og virkemidler i Norden for å ivareta en tilfredsstillende frekvenskvalitet i det nordiske synkronsystemet.

Det er perioder med redusert driftssikkerhet i Stavanger, Bergensområdet, Sunnmøre og i områder i Nord-Norge. I de fleste av områdene hvor det i dag er redusert driftssikkerhet, vil nettanlegg under bygging øke driftssikkerheten betraktelig.

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet rapporten Driften av kraftsystemet 2015. Rapporten gir en oversikt over forhold som har betydning for forsyningssikkerheten for kraftsystemet, herunder driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet. I årets rapport er i tillegg inkludert et kapittel om arbeid med IKT-sikkerhet i 2015, hvor blant annet etableringen av KraftCERT er beskrevet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.