Etter syv år har Sognekraft fått grønt lys for bygging av Leikanger kraftverk. (Illustrasjonsfoto: Sognekraft)

Dette har Sognekraft venta lenge på

Regjeringa gjev ved kongeleg resolusjon Sognekraft løyve til utbygging av Leikanger kraftverk etter det største utbyggingsalternativet. Dette samsvarar med tilrådinga både frå Leikanger kommune og grunneigarane.
Mandag, 20 juni, 2016 - 09:08

Kelde: Sognekraft

  • Dette har vi venta lenge på. Eg er glad for at OED tilrådde det største og etter både kommunen og Sognekraft si meining det beste alternativet, seier Terje Bakke Nævdal, administrerande direktør i Sognekraft.

Den kongelege resolusjonen kjem over sju år etter at Sognekraft sende sin konsesjonssøknad til NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat). NVE si tilråding til OED (Olje- og energidepartementet) var det såkalla C-alternativet, noko som ville ha redusert utbygginga med om lag 23 GWh. OED tilrådde det såkalla A-alternativet, noko som vert stadfesta av Kongen i statsråd. Både for Leikanger kommune og Sognekraft betyr den kongelege resolusjonen i dag auka inntekter og større soliditet i utbygginga.

Dette er den andre kongelege resolusjonen som i løpet av kort tid gjev grønt lys til Sognekraft sine store utbyggingsplanar. Fredag 20. mai vart det gjeve endeleg klarsignal i statsråd til både planendringane for Feios kraftverk og for det nye nettanlegget med bygging av ny 132 kV-linje mellom Feios og Hove.

Leikanger kraftverk får ein årsproduksjon på 182 GWh, noko som tilsvarar straumforbruket til om lag 9.200 husstandar. Vatnet til kraftproduksjon skal hentast frå 600 moh. I konsesjonsvilkåra for Leikanger kraftverk er innbyggjarane i Leikanger sikra god og trygg vassforsyning.

Feios kraftverk AS vil ferdig utbygd få ein årsproduksjon på om lag 92 GWh, noko som er nok til å forsyna om lag 4600 husstandar med straum.

  • Dette er ein stor dag i Sognekraft si historie. No har vi grunnlaget som skal til for å sikra gode økonomiske føresetnader for å gjennomføra prosjektet, seier Terje Bakke Nævdal, og siktar Sognekraft inn mot rask oppstart.

Byggetid for Leikanger kraftverk er sett til kring tre og eit halvt år.

Med klarsignal til Leikanger kraftverk er tre av fire store utbyggingsprosjekt i Sognekraft-regi ferdig handsama av sentrale styresmakter. Dei seks småkraftverka kring Fjærlandsfjorden er under bygging, Feios og Leikanger har fått endeleg klarsignal til utbygging. Det siste av dei fire store utbyggingsprosjekta, Offerdal kraftverk, ligg til konsesjonshandsaming hjå OED.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.