Det er store verdier i spill i det rettslige oppgjøret om kraftressursene i Sogn og Fjordane, her illustrert med hovedkontoret til Sogn og Fjordane Energi (SFE) i Sandane. (Foto: SFE)

BKK anker dommen i SFE-saken

Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11

Kilde: BKK

- Fylkeskommunen har ikke lagt skjul på at hele poenget med å be retten ta stilling til en transaksjon der de overfører verdiene i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) til kommuner i fylket, er å omgå avtalen om forkjøpsrett. At fylkeskommunen benytter domstolen til å utrede en hypotetisk transaksjon har en prinsipiell side som strekker seg ut over denne saken. BKK anker avgjørelsen fra tingretten, sier konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal. 
Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK var i sin tid enige om å få til en konsolidering av kraftbransjen i fylket. BKK var med på å styrke SFE med kapitalinnskudd og ved å legge til rette for at flere mindre energiverk ble fusjonert inn i selskapet. 

- BKK har hele tiden hatt tro på at et tettere samarbeid mellom energiselskaper på Vestlandet vil styrke regionens muligheter til vekst og verdiskaping. Det var også bakgrunnen for at vi var positive til initiativet fra SFE om å se på muligheten for å etablere Vestlandskraft som en grønn motor på Vestlandet. I overgangen til lavutslippssamfunnet trenger vi å bruke kompetanse og finansielle muskler for å investere i energiproduksjon, infrastruktur og nye grønne forretningsmuligheter. Som eier i SFE er det vår jobb å legge til rette for fremtidige muligheter og sikre verdiene av våre aksjer. Her har fylkeskommunen dessverre et annet syn, og vi opplever at de i liten grad vil være med å utvikle SFE til det beste for selskapet og eiere, sier Nundal. 

I dommen fra Sogn og Fjordane tingrett ble det slått fast at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan overføre majoriteten av aksjene i datterselskapet Sogn og Fjordane Holding til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett til SFE-aksjene. 
- Fylkeskommunen vil overføre aksjer og begrense muligheten for fremtidig omsetning av dem, men samtidig beholde kontrollen og styringen med SFE, sier Nundal.

Professor dr. juris, Filip Truyen, som er BKKs advokat og en av Norges fremste eksperter innen selskapsrett, er tydelig på at det foreligger flere rettslige grunnlag som tilsier at saken skulle vært avvist.

- For det første gjelder ikke søksmålet en aktuell tvist. Selv i etterkant av dommen har Sogn og Fjordane fylkeskommune understreket at det ikke er avgjort om aksjene skal overføres til kommunene. Transaksjonsmodellen som ble vurdert i saken var altså kun én av flere mulige alternativ for overføring av SFE-verdiene. I tillegg burde saken vært avvist fordi Sogn og Fjordane fylkeskommune har reist søksmål om forkjøpsrett til aksjer som eies av Sogn og Fjordane Holding AS. Fylkeskommunen kan ikke gå til søksmål om Sogn og Fjordane Holding sine rettigheter, sier Truyen.

På forsiden nå

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet mandag at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:57
Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Først etter at anleggsarbeidene startet opp på Sørmarkfjellet, ble undersøkelsene av fuglelivet i området ferdigstilt og hubro funnet. SV spør om energiministeren vil stanse anleggsarbeidet.
Mandag, 27 mai, 2019 - 10:37
Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen, konkluderer ny rapport fra NUPI.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:19
BKK samler all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme.
Mandag, 27 mai, 2019 - 13:24
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57