Her arbeider NVE Anlegg med å åpne en snødam i elven Driva i Oppdal. Foto: Priska Hiller/NVE

2018: NVE har ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred

I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
Torsdag, 11 juli, 2019 - 11:59

Arbeidet med sikringstiltak var i fjor preget av oppfølging av hendelser, spesielt flomhendelser på Vestlandet og i Skjåk. Alle tiltakene presenteres nå i Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018, ifølge en pressemelding fra NVE.

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. I 2018 ble det brukt om lag 332 millioner kroner i statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20% som kommunene eller grunneieren må dekke.

- Sikringstiltakene skal beskytte eksisterende, utsatte verdier, og når sikkerheten vurderes legges også forventede klimaendringer til grunn, sier Leifseth.

Det er NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt i Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av sikrings og miljøtiltakene.

Region Nord ble blant annet skredsikring i lia over spisshusene i Longyearbyen utført, og erosjons-sikringen i Longyearelva ble videreført.  I Kåfjord kommune er det bygget en større snøskredvoll i Olderdalen sentrum. Denne skal endelig ferdigstilles sommeren 2019, men har vinteren 2018 oppfylt sin funksjon som snøskredsikring.

Sikringsarbeidet i Region Midt har vært preget av at regionen har mange områder med kvikkleire. De største enkeltprosjektene i regionen er utført i Håggåbekken i sentrum av Klæbu kommune, i Kvernbekken i Meråker kommune og i Røssåga i Hemnes kommune.

Region Øst ble det i 2018 gjennomført omlag 10 større ordinære sikringsprosjekter av varierende størrelse og omfang. Der ble det omfattende arbeidet med sikring av Hakadal skole i Nittedal sluttført og det ble lagt ned betydelige ressurser i sikring av aktivitetsområdet på Prestøya ved Norsk Skogmuseum i Elverum kommune

Region Vest var det overlevering av flere sikringsanlegg til kommuner som ble rammet av flommen i 2014. Både sikringstiltak i Flåmselvi i Aurland kommune, Opo i Odda kommune og Granvinselva i Granvin herad ble overlevert våre 2018.

I Region Sør var det flere flomsikringsprosjekter i Agder, Rogaland og Buskerud som preget arbeidet. Flomsikringen på Dalen i Telemark del II ble ferdig i 2018, og omfatter totalt 5 km med flomvoller, murer og dreneringsanlegg. Her er også bygget 110 m med «mobile» flomsikringselementer.

Les mer og se bilder av de ulike sikringstiltakene i NVEs Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018 

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.