Foto: Øyvind Lie

NVE krever mer lokal involvering

NVE utvider høringsfristen for endring av utbyggingsplaner og krever at endringene synliggjøres for lokalbefolkningen.
Torsdag, 4 juli, 2019 - 14:28

–  Det er viktig å legge til rette for ryddige prosesser, lokal involvering og god informasjon. Vi har derfor sendt brev til alle som har konsesjon for vindkraftanlegg på land med skjerpede krav til lokal involvering, sier vassdrags og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.  

Blant annet vil NVE før hver utbygging kalle inn utbygger til møte i direktoratet for å gå gjennom tidsplaner og be utbygger legge fram en plan for informasjon til og involvering av lokale interessenter.

Ny utforming av anlegget, for eksempel endrede turbinpunkter eller turbinhøyde, skal visualiseres. Videre skal fagkyndig kompetanse vurdere de endrede virkningene for blant annet støy og naturmangfold av den nye løsningen sammenlignet med den som lå til grunn for konsekvensutredningen.

Utvider høringsfristen

Vurderingene skal foreligge før saken sendes på høring og skal være godt egnet for å synliggjøre endring i utbyggingsløsning og virkninger av disse for berørte interesser og gi NVE tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

NVE vil fra nå av utvide høringsfristen på detaljplan og miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA) til fem uker, for å gi berørte interesser bedre tid til å sette seg inn i planene og komme med sine innspill.

NVE vil fremover bli mer restriktive med å fatte delvedtak før detaljplan og MTA for hele anlegget er godkjent.

«Vår erfaring er at delplaner og delvedtak gjør at både konsesjonær og berørte interesser kan miste oversikten over totaliteten i prosjektet», skriver NVE i sitt brev til utbyggerne

Mer tilsyn 

NVE vil også trappe opp tilsynet.

«Alle anlegg som er under bygging må forvente stedlig tilsyn (inspeksjon) fra NVE i løpet av 2019», skriver direktoratet.

 NVE har tidligere varslet at de som skal bygge, må ta høyde for lengre saksbehandlingstid enn før. I tillegg er det fra 2019 innført krav om internkontrollsystem for å sikre at kravene i konsesjonen etterleves.

NVE la 1. april fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget er på høring fram til 1. oktober. NVE behandler for tiden ikke nye meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.