OED etablerer Elklagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Illustrasjonsfoto:Mostphotos

OED etablerer Energi­klagenemda

Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Mandag, 16 september, 2019 - 15:17

Energiklagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i medhold av energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter. Energiklagenemnda er uavhengig og ikke kan instrueres i den enkelte sak, ifølge en pressemelding fra OED.

Generelle instrukser og budsjettfullmakter gis gjennom årlige tildelingsbrev og vanlig etatsstyringsdialog med departementet. Energiklagenemnda vil normalt treffe enkeltvedtak i et utvalg på tre medlemmer, men i særlige tilfeller kan lederen beslutte at vedtak treffes av en forsterket nemnd på fem medlemmer. Lederen fastsetter sammensetningen av nemnda for hver enkelt sak.

Energiklagenemnda bistås av Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen, som er administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Energiklagenemnda fastsettes i egen forskrift.

Energiklagenemnda skal behandle saker som krever god innsikt i energirett og økonomiske analyser. Nemnda skal fatte vedtak på grunnlag av rett faktisk grunnlag og gjeldende rettsregler. Nemnda vil også behandle saker om ileggelse av overtredelsesgebyr. På grunn av nemndas uavhengighet forutsettes det at ansatte i NVE eller Olje- og energidepartementet ikke kan være medlemmer.

Lederen og medlemmene i Energiklagenemnda tiltrer ved behov, og er ikke fulltidsansatte. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år med mulighet til gjenoppnevning. Lederen av Energiklagenemnda oppnevnes i et åremål på seks år, med mulighet til gjenoppnevning for en ny periode. Medlemmene i nemnda må ha juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller mastergrad (eller tilsvarende) i økonomi. Erfaring fra saker eller utredninger innenfor kraftmarkedet og relevant EØS-rett vektlegges, samt øvrig erfaring fra det reguleringsrettslige området. I tillegg vil personlig egnethet vektlegges.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.