OED etablerer Elklagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Illustrasjonsfoto:Mostphotos

OED etablerer Energi­klagenemda

Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Mandag, 16 september, 2019 - 15:17

Energiklagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i medhold av energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter. Energiklagenemnda er uavhengig og ikke kan instrueres i den enkelte sak, ifølge en pressemelding fra OED.

Generelle instrukser og budsjettfullmakter gis gjennom årlige tildelingsbrev og vanlig etatsstyringsdialog med departementet. Energiklagenemnda vil normalt treffe enkeltvedtak i et utvalg på tre medlemmer, men i særlige tilfeller kan lederen beslutte at vedtak treffes av en forsterket nemnd på fem medlemmer. Lederen fastsetter sammensetningen av nemnda for hver enkelt sak.

Energiklagenemnda bistås av Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen, som er administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Energiklagenemnda fastsettes i egen forskrift.

Energiklagenemnda skal behandle saker som krever god innsikt i energirett og økonomiske analyser. Nemnda skal fatte vedtak på grunnlag av rett faktisk grunnlag og gjeldende rettsregler. Nemnda vil også behandle saker om ileggelse av overtredelsesgebyr. På grunn av nemndas uavhengighet forutsettes det at ansatte i NVE eller Olje- og energidepartementet ikke kan være medlemmer.

Lederen og medlemmene i Energiklagenemnda tiltrer ved behov, og er ikke fulltidsansatte. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år med mulighet til gjenoppnevning. Lederen av Energiklagenemnda oppnevnes i et åremål på seks år, med mulighet til gjenoppnevning for en ny periode. Medlemmene i nemnda må ha juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller mastergrad (eller tilsvarende) i økonomi. Erfaring fra saker eller utredninger innenfor kraftmarkedet og relevant EØS-rett vektlegges, samt øvrig erfaring fra det reguleringsrettslige området. I tillegg vil personlig egnethet vektlegges.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.