De svært gode vindressursene i nord, som her på Raggovidda, er ikke nok vektlagt, mener Norwea. Foto: Bjarne Riesto

Norwea advarer mot kapitalflukt

Hvis ikke konsesjonsbehandlingen snart starter opp igjen.
Onsdag, 2 oktober, 2019 - 22:28

I sitt høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft ber Norsk vindkraftforening (Norwea) om at konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker starter opp igjen «snarest». Siden 15. april har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stoppet behandlingen av vindkraft-søknader.

«Etter investeringene i elsertifikatmarkedet er mangel på endelige konsesjoner, snarere enn markedsmessige eller miljømessige hensyn, i ferd med å bli den største flaskehalsen for utbygging av vindkraft», skriver Norwea.

«Resultatet kan i verste fall bli kapitalflukt og kompetanseforvitring i industrien så vel som hos myndighetene. Det er ikke samfunnsmessig ønskelig med for store opphold i aktørenes aktiviteter knyttet til konsesjonsarbeid», skriver Norwea. 

Bransjeorganisasjonen ber derfor om at NVE fortsetter sitt arbeid med å behandle meldinger og konsesjonssøknader, selv om endelig konsesjonsvedtak først fattes etter at nasjonal ramme er behandlet. 

Ber om rask konklusjon

Norwea skriver at usikkerheten om utfallet av prosessen med nasjonal ramme allerede har vist seg problematisk både for utbyggerne, kraftkunder og vertskommuner.

«Det er derfor av stor betydning at OED konkluderer om nasjonal ramme så snart som mulig», heter det i uttalelsen. 

Norwea ønsker som tidligere varslet, og i likhet med mange andre i bransjen  – men til forskjell fra Statnett – at kartet som peker ut vindkraftområder skal utgå, siden de mener det skjerper konflikten i kommunene hvor vindkraften skal bygges.

Uklar vekting

Organisasjonen skriver at det tidvis er uklart hvordan NVE har vektet viktige forhold mot hverandre, og at følgende vurderinger ikke er holdbare og bør revurderes:

– De svært gode vindressursene i Nord-Norge er ikke tillagt tilstrekkelig vekt.

– Nettsituasjonen da forslaget til nasjonal ramme ble fremlagt, er tillagt for stor vekt. Statnett lanserte 28.03.19 en utbyggingsplan som skisserer at det blir bedre nettkapasitet nordpå enn det som legges til grunn ved utpekingen av de 13 områdene, hvor kun ett område i Nord-Norge kom med.

– Potensialet for avbøtende tiltak i forbindelse med eksempelvis reindrift burde vært tillagt større vekt, med de konsekvenser det har for behandling av fremtidige konsesjoner.

– Det må også tas hensyn til mulighet for næringsutvikling som kan utnytte vindkraften lokalt uten å belaste nettet. Fremstilling av hydrogen er et eksempel på slik næringsutvikling.

Etterlyser forutsigbarhet

Energi Norge har også levert høringsuttalelse, og også de anbefaler å ikke peke ut kartområder hvor vindkraft kan bygges. De er også enige med Norwea i at kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet med rammen bør videreutvikles og omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser.

De er også enige i at konsesjonsbehandlingen må gjenopptas.

«Uavhengig av videre prosess for nasjonal ramme må NVE gjenoppta behandlingen av konsesjoner som har vært stanset siden 15. april. Dette under henvisning til forutsigbarhet og kontinuitet for forvaltning, kraftselskaper og leverandører. Regjeringen bør konkludere om nasjonal ramme så snart som mulig», skriver  Energi Norge.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.