De svært gode vindressursene i nord, som her på Raggovidda, er ikke nok vektlagt, mener Norwea. Foto: Bjarne Riesto

Norwea advarer mot kapitalflukt

Hvis ikke konsesjonsbehandlingen snart starter opp igjen.
Onsdag, 2 oktober, 2019 - 22:28

I sitt høringsinnspill til nasjonal ramme for vindkraft ber Norsk vindkraftforening (Norwea) om at konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker starter opp igjen «snarest». Siden 15. april har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stoppet behandlingen av vindkraft-søknader.

«Etter investeringene i elsertifikatmarkedet er mangel på endelige konsesjoner, snarere enn markedsmessige eller miljømessige hensyn, i ferd med å bli den største flaskehalsen for utbygging av vindkraft», skriver Norwea.

«Resultatet kan i verste fall bli kapitalflukt og kompetanseforvitring i industrien så vel som hos myndighetene. Det er ikke samfunnsmessig ønskelig med for store opphold i aktørenes aktiviteter knyttet til konsesjonsarbeid», skriver Norwea. 

Bransjeorganisasjonen ber derfor om at NVE fortsetter sitt arbeid med å behandle meldinger og konsesjonssøknader, selv om endelig konsesjonsvedtak først fattes etter at nasjonal ramme er behandlet. 

Ber om rask konklusjon

Norwea skriver at usikkerheten om utfallet av prosessen med nasjonal ramme allerede har vist seg problematisk både for utbyggerne, kraftkunder og vertskommuner.

«Det er derfor av stor betydning at OED konkluderer om nasjonal ramme så snart som mulig», heter det i uttalelsen. 

Norwea ønsker som tidligere varslet, og i likhet med mange andre i bransjen  – men til forskjell fra Statnett – at kartet som peker ut vindkraftområder skal utgå, siden de mener det skjerper konflikten i kommunene hvor vindkraften skal bygges.

Uklar vekting

Organisasjonen skriver at det tidvis er uklart hvordan NVE har vektet viktige forhold mot hverandre, og at følgende vurderinger ikke er holdbare og bør revurderes:

– De svært gode vindressursene i Nord-Norge er ikke tillagt tilstrekkelig vekt.

– Nettsituasjonen da forslaget til nasjonal ramme ble fremlagt, er tillagt for stor vekt. Statnett lanserte 28.03.19 en utbyggingsplan som skisserer at det blir bedre nettkapasitet nordpå enn det som legges til grunn ved utpekingen av de 13 områdene, hvor kun ett område i Nord-Norge kom med.

– Potensialet for avbøtende tiltak i forbindelse med eksempelvis reindrift burde vært tillagt større vekt, med de konsekvenser det har for behandling av fremtidige konsesjoner.

– Det må også tas hensyn til mulighet for næringsutvikling som kan utnytte vindkraften lokalt uten å belaste nettet. Fremstilling av hydrogen er et eksempel på slik næringsutvikling.

Etterlyser forutsigbarhet

Energi Norge har også levert høringsuttalelse, og også de anbefaler å ikke peke ut kartområder hvor vindkraft kan bygges. De er også enige med Norwea i at kunnskapsgrunnlaget fra arbeidet med rammen bør videreutvikles og omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser.

De er også enige i at konsesjonsbehandlingen må gjenopptas.

«Uavhengig av videre prosess for nasjonal ramme må NVE gjenoppta behandlingen av konsesjoner som har vært stanset siden 15. april. Dette under henvisning til forutsigbarhet og kontinuitet for forvaltning, kraftselskaper og leverandører. Regjeringen bør konkludere om nasjonal ramme så snart som mulig», skriver  Energi Norge.

På forsiden nå

Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.
Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.