Over 172 ordførere har nå skrevet under opprop mot kraftskatteutvalget. Bildet er tatt ved overrekkelsen, med utvalgets leder Per Sanderud i midten. Foto: Øyvind Lie

Ordfører-opprop mot Sanderud-utvalget

«Kraftskatteutvalgets rapport er en avsporing og må forkastes!», skriver mer enn 172 ordførere i et opprop som ble overlevert til partiene på Stortinget torsdag.
Torsdag, 31 oktober, 2019 - 15:28

På begynnelsen av dagen hadde 172 ordførere signert oppropet, men i løpet av dagen kom ytterligere mellom fem og ti navn til, opplyser leder av Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK), Torfinn Opheim, til Energiteknikk. 

Ordførerne tar i oppropet utgangspunkt i at utvalget foreslår å å frata 258 vertskommuner for vannkraftanlegg 3,66 milliarder kroner årlig, som foreslås overført til staten ved å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft og nesten avvikle eiendomsskatten ved å endre verdsettingsgrunnlaget.

«Utvalgets skisse til å kompensere for inntektsbortfallet ved å øke naturressursskatten vil føre til store omfordelinger mellom kommuner, hvor bykommuner uten naturinngrepene blir de store vinnere og vertskommuner de store tapere», heter det i oppropet, som Energiteknikk har sett.

«Sviktet sitt oppdrag»,

Det pekes på at utvalgets mandat var å foreslå endringer som vil styrke kraftselskapenes insentiver til videre investeringer i ny vannkraft og opprustning av eldre anlegg.

Det vises også til at kraftselskapene pekte på den statlige grunnrenteskatten som et hinder for å få utløst investeringsbehovet, ikke de kommunale ordningene.

«Vi er enige i at gjeldende utforming av grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av ellers lønnsomme investeringer. Til tross for dette skjerper utvalget den statlige grunnrenteskatten med 1,2 milliarder kroner, et forslag som også rammer småkraftverkene», heter det i oppropet.

Det vises videre til at samtlige høringsinstanser påpeker at utvalget har mislykkes ved at forslagene som fremmes vil motvirke samfunnsnyttige investeringer.

«Utvalget har derfor sviktet sitt oppdrag», skriver ordførerne.

Brudd på samfunnskontrakten

Helt fra vannkraftens barndom har det ifølge ordførende vært bred politisk enighet om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse ressursene gir opphav til.

«Det er denne samfunnskontrakten kraftskatteutvalget setter over styr!», heter det videre.

Utvalget later ifølge oppropet til å tro at det er likegyldig for kommunesektoren om inntekter kommer fra egne, rettighetsbaserte ordninger eller fra statlige overføringer.

«Det har vært en lang og bred politisk tradisjon for at kommunene skal stimuleres til å utnytte sine ressurser til beste både for eget samfunn og for storsamfunnet, og denne tradisjonen har gitt grunnlag for bosetting og velferd i hele landet», påpekes det i oppropet.

«Undergraver lokaldemokrataiett»

Ordførerne hevder holdningene utvalgets forslag bygger på, «undergraver lokaldemokratiet og vil skape uheldige motsetninger mellom de lokalsamfunn som fremover blir bedt om å bidra med sine naturressurser til å bygge landet og storsamfunnet».

De ber derfor regjering og storting legge til side utvalgets rapport og snarest igangsette et fornyet arbeid med kraftverksbeskatningen i samarbeid med de berørte parter.

«Ønskede vannkraftinvesteringer er viktige klimatiltak og kan ikke forsinkes av avsporinger», skriver ordførerne.

 

 

 

På forsiden nå

Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.