Ifølge en juridisk betenkning laget for Energi Norge er det nødvendig med en mer grunnleggende revisjon av forskriftene av energiloven enn det OED foreslår. Foto: EU

Advarer mot to sett med regler

Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Onsdag, 12 februar, 2020 - 14:33

OEDs forslag om å ta EUs nettkoder inn uforandret som norske forskrifter, støttes av Energi Norge. Men bransjeorganisasjonen er skeptisk til departementets forslag om at nettkoder skal gjelde side om side med nasjonale forskrifter, ettersom samme spørsmål til dels reguleres på ulik måte i nettkodene og nasjonale forskrifter. Dette gjelder kanskje særlig for grensesnittet mellom TSO og DSO.

– Det vil være svært uheldig å ha to motstridende regelsett, som virker side om side. Dette skaper uklare rammebetingelser og manglende forutberegnelighet for bransjen, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge i en melding på organisasjonens nettside.

Nettkodene beskriver et detaljert og nytt regelverk for systemdrift, kraftmarked og tilknytning til anlegg. Kodene er en del av tredje energimarkedspakke som ble implementert i norsk rett 1. november 2019.

Så langt har 8 nettkoder – formelt fire nettkoder og fire retningslinjer – for kraftbransjen blitt vedtatt av EU, iføge Energi Norge. Disse skal implementeres uforandret i alle EU- og EØS-land, men innlemmingen i EØS-avtalen er fortsatt under forhandling.

Før jul gjennomførte Olje- og energidepartementet (OED) høringer om tre av nettkodene, og departementet har foreslått at disse tas inn uforandret som forskrifter i Norge.

Professor Henrik Bjørneby har skrevet en juridisk betenkning for Energi Norge om saken. Han mener det er nødvendig med en mer grunnleggende revisjon av eksisterende forskrifter til energiloven enn det OED så langt har foreslått.

Vurderingen peker også på at eventuelle uoverensstemmelser og uklarheter vil gjøre det vanskeligere for aktørene å forutberegne sin rettsstilling, og situasjonen kan være konfliktskapende. En uavklart regelsituasjon kan også utgjøre et brudd på EØS-retten, noe som forsterker uforutsigbarheten for aktørene i kraftsystemet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.