NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Lie

RME lyser ut prosjekter for drøye fem millioner kroner

– Et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter.
Mandag, 23 mars, 2020 - 13:44

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) trenger konsulentbistand til syv prosjekter som skal bidra til et effektivt energisystem.

- Vi er inne i en tid hvor veldig mange bedrifter har det tøft og mange må permittere ansatte. Vi har klare utredningsoppdrag for næringslivet – og de ønsker vi å gå ut med nå. Våre oppdrag betyr ikke så mye i den store sammenhengen, men er et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding på NVEs nettside.

Disse prosjektene vil RME lyse ut i løpet av våren:

1.    Metode for å fastsette Statnetts kostnadsnorm fra 2021 som gir sterkere insentiver til kostnadseffektivitet

Bakgrunnen for oppdraget er at Statnett har noe svakere insentiver til kostnadseffektivitet enn de andre norske nettselskapene. RME vil vurdere om de kan styrke dette gjennom en annen metode for fastsettelse av kostnadsnormen. Tilbyder skal utforske alternative metoder, hvilke data som kreves og hvordan metoden virker inn på insentivene for Statnett, når man ser på hele inntektsreguleringen.

2.    Nytt eksogent mål for etterspørsel av elektrisitet til bruk i modeller for måling av nettselskapers effektivitet

RME ønsker å utvikle en variabel som kan kombinere etterspørsel etter elektrisitet og distansen som elektrisiteten må fraktes i én variabel. RME tror en slik variabel effektivt kan fange transportoppgaven som nettselskapene utfører.

3.   Sikkerhetsstillelse ved gjennomfakturering

I dagens regulering av gjennomfakturering må kraftleverandøren stille sikkerhet til nettselskapet for nettleien. Dette utgjør en kapitalbinding for kraftleverandøren. RME planlegger en utredning av hvordan risikoen for manglende betaling fra kraftleverandør til nettselskap kan håndteres på en mer kostnadseffektiv måte.

4.      Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked

Sluttbrukere opplever i dag en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler når de skal kjøpe strøm. RME planlegger en utredning av aktuelle endringer i regulering og eventuelt andre tiltak, som kan bidra til et mer effektivt sluttbrukermarked.

5.      Analyse av konsekvenser ved eventuelle transmisjonsretter på utenlandskablene

Kommisjonsforordningen FCA har transmisjonsretter som standardløsning i terminmarkedet, samtidig som FCA åpner opp for unntak fra standardløsningen og gir mulighet til at man bruker andre metoder for å gi tilstrekkelige prissikringsmuligheter. I vurderingen av ulike handelsløsninger for norske kabler til utlandet ønsker RME å forstå konsekvensene av en eventuell innføring av transmisjonsretter.

6.      Nye krav til nettselskap

RME ønsker en utredning som ser nærmere på hva som kan være aktuell utvikling i reguleringen av tilknytning av nye kunder.

7.      Prosumenter

Dagens regulering gir prosumenter rett på å bruke kapasiteten i hovedsikringen både til uttak og innmating av energi. Mye innmatet energi fra mange prosumenter kan skape lokale utfordringer for nettdriften, og som følge av dette kan man få økte kostnader i investering og drift i tiden fremover. RME vil lyse ut et prosjekt der det gjennomføres analyser av denne problemstillingen. 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.